Vznikla Asociácia firemných nadácií a nadačných fondov

Tlačová správa

17. jún 2013

Slovensko je jedinou krajinou na svete, ktorá umožňuje firmám prostredníctvom asignácie rozhodovať o použití časti výnosu z daní. Od zavedenia asignácie v roku 2004 sa firmy spolu s firemnými nadáciami a fondmi stali významnými partnermi pre slovenský neziskový aj verejný sektor pri spoločnom postupe v rámci dosahovania verejnoprospešného účelu.

V roku 2011 bolo medzi TOP 200 najväčšími  prijímateľmi asignácie 16 firemných nadácii, ktoré spoločne získali z asignácie 2 % sumu 7 644 tis. eur. V tom istom roku prerozdelilo TOP 20 firemných nadácií granty v celkovej výške viac než 9 mil. eur. Podľa údajov Centra pre filantropiu pritom viac než dve tretiny prostriedkov z asignácie 2 % poukazujú firmy priamo organizáciám, ktoré nie sú priamo prepojené, zriadené, či kontrolované týmito právnickými osobami.

V situácii, keď výnosy z 2 % kontinuálne klesajú, sa 8 veľkých firemných nadácií a nadačných fondov rozhodlo založiť spoločnú Asociáciu s cieľom prispievať k maximalizácii efektivity a transparentnosti pri dosahovaní verejnoprospešného účelu. „Spojili sme sa, lebo chceme spolupracovať  na kultivácii komunity firemných nadácií  a spoločne prispievať k ďalšej podpore firemného darcovstva na Slovensku,“ vysvetlila dôvody vzniku novej Asociácie jej predsedníčka Andrea Cocherová z Nadácie ORANGE .

(* údaje sú len za časť r. 2012; zdroj: MF SR)

V  r. 2011 všetky firemné nadácie rozdelili v grantoch viac než 12 mil. eur,  t.j. až 85 % zo sumy svojich výnosov, pritom z viac než z 80 % na to používajú pôvodne verejné zdroje (z asignácie). Podiel grantovania na celkovom nadačnom grantovaní (t.j. za všetky nadácie na Slovensku) predstavuje za posledné roky zhruba 1/3, inými slovami, viac ako každý tretí grant poskytnutý nadáciou na Slovensku pochádza z firemnej nadácie.

„Uvedomujeme si, že zvýšená verejná kontrola a nároky na transparentnosť sú preto na mieste. Na webe Asociácie prehľadne publikujeme relevantné dáta o grantovej činnosti nielen našich členov, založenie Asociácie je tak ďalším krokom ako odpovedať na tieto nároky,“ uviedla členka Predsedníctva Asociácie Martina Nehézová z Nadácie SPP.

Činnosť Asociácie firemných nadácií zastrešuje Centrum pre filantropiu spoločne s Nadáciou Pontis, ktoré sú už viac než 10 rokov stabilnou a rešpektovanou súčasťou komunity slovenských mimovládnych organizácii.

Tlačová správa na stiahnutie

Kontakty:

ASFIN

Andrea Cocherová, predsedníčka ASFIN
andrea.cocherova@orange.sk

Fedor Blaščák, tajomník
fedor.blascak@gmail.com
0905 137257

Centrum pre filantropiu

Boris Strečanský, riaditeľ
strecansky@changenet.sk

Nadácia Pontis

Pavel Hrica, programový riaditeľ
pavel.hrica@nadaciapontis.sk