Nadácia SPP

Slovenský plynárenský priemysel, a.s. (SPP)

Slovenský plynárenský priemysel, a.s. (SPP) je najväčším dodávateľom energií na Slovensku, ktorý v oblasti dodávky plynu priamo nadväzuje na viac ako 160-ročnú tradíciu slovenského plynárenstva a od roku 2012 úspešne pôsobí aj na trhu dodávky elektriny. Celkovo využíva spoľahlivé dodávky energií a ďalšie energetické služby SPP viac ako 1,3 milióna zákazníkov. Aktivity v oblasti spoločenskej zodpovednosti realizuje prostredníctvom EkoFondu, n.f. a Nadácie SPP.

Nadácia SPP

Nadácia SPP bola založená 19. novembra 2002. Jej zakladateľkou je spoločnosť Slovenský plynárenský priemysel a. s., ktorá vníma nadáciu ako účinný nástroj na rozvoj občianskej spoločnosti a poskytuje pomoc ľudom v ťažkých životných situáciách.

Nadácia SPP sa zaujíma o aktívnych ľudí, ktorí majú schopnosti meniť realitu, v ktorej žijú, ale rovnako o ľudí, ktorí sú znevýhodnení a potrebujú našu pomoc. Činnosť Nadácie SPP odráža snahu skvalitňovať firemnú kultúru a zodpovednosť spoločnosti.

Víziu Nadácie napĺňame poskytovaním darov na charitatívne a filantropické aktivity, štipendiá, zahraničné a dlhodobé inovatívne projekty. Pre Nadáciu je dôležitá otvorenosť, transparentnosť a rovnosť šancí. Finančné prostriedky rozdeľujeme prostredníctvom grantov s jasne definovanými podmienkami a prehľadným procesom hodnotenia. Výsledky našej podpory sú verejne dostupné. Partnerom Nadácie SPP v napĺňaní vízie a výkone aktivít je nezisková organizácia Centrum pre filantropiu (Cpf n.o.). Cpf n.o. poskytuje Nadácii poradenstvo v oblasti výberu tém a priorít, pomáha účinne a prehľadne rozdeľovať podporu v rámci programov, administruje celý grantový proces, prezentuje aktivity Nadácie.

Víziou Nadácie je podpora, rozvoj a ochrana duchovných, kultúrnych a morálnych hodnôt na Slovensku a zmierňovanie dopadov ťažkých životných podmienok na ľudí prostredníctvom organizácií, ktoré presadzujú pozitívne dlhodobé a inovatívne zmeny v sociálnej oblasti.

Hodnoty Nadácie

Zástupcovia Nadácie sa snažia poskytnúť podporu všade tam, kde majú ľudia záujem riešiť problémy, rozvíjať nové postupy a riešenia s ohľadom na schopnosť prijímateľa daru zabezpečiť dlhodobú udržateľnosť podporenej aktivity. Nadácia SPP rešpektuje tieto hodnoty:

  • Tradícia – Nadácia SPP svojimi aktivitami prispieva k ochrane tradícii, kultúrnych a duchovných hodnôt.
  • Solidarita
    Nadácia SPP svojimi aktivitami prejavuje solidaritu voči tým, ktorí o podporu žiadajú a vždy, keď je to možné, s ohľadom na pravidlá, priority a možnosti Nadácie, ich podporí.
  • Jedinečnosť
    Nadácia SPP sa snaží byť citlivá voči potrebám rôznych skupín a jednotlivcov v spoločnosti. Život prináša rôzne problémy a výzvy. Nadácia ich priamo reflektuje a prispieva k ich riešeniu. Naša citlivosť na problémy a adresnosť podpory prináša jedinečné riešenia.

Kontakt: 

Nadácia SPP, Baštová 5, 811 03 Bratislava

tel. č.: 0907 987 981

web: www.nadaciaspp.sk

e-mail: projekty@nadaciaspp.sk

Pozrite si použitie výnosov z asignácie Nadáciou SPP od roku 2012 do 2022 v našej aplikácii.