sprievodca pre donorov

Jedným z prejavov spoločensky zodpovedného podnikania je darcovstvo realizované prostredníctvom založenia a podpory firemnej nadácie alebo firemného nadačného fondu. Firemná nadácia/nadačný fond má vlastné špecifiká vyplývajúce z úzkeho vzťahu so zriaďovateľom. Charakteristickým znakom je obvykle názov nadácie/nadačného fondu, ktorý obsahuje názov zriaďovateľa a tiež zapojenie zamestnancov firmy do činnosti nadačného subjektu. Spolupráca firmy a nadácie/nadačného fondu smeruje k napĺňaniu verejnoprospešných cieľov.

Špecifickým aspektom pôsobenia firemných nadácií a nadačných fondov na Slovensku je existencia daňovej asignácie, ktorá významným spôsobom ovplyvňuje ekonomické parametre ich fungovania. Vzhľadom na fakt, že pri využívaní podielu asignovanej dane ide o prerozdeľovanie pôvodne verejných zdrojov, členovia Asociácie si uvedomujú zvýšenú citlivosť a nároky verejnosti na transparentnosť procesu ich prerozdeľovania. Súhlas s etickým kódexom je verejným záväzkom signatárov k napĺňaniu takýchto očakávaní a nárokov.

Používané pojmy

Filantropia je súhrn činností a správania, ktoré vedie k vedomej podpore jednotlivcov alebo skupín. Filantropické aktivity sú zamerané na dosahovanie verejnoprospešných cieľov, ktorých spoločným menovateľom je rozvoj jednotlivca, organizácie, komunity. Iným typom podpory je charitatívna podpora zameraná na okamžité zmierňovanie bolesti, utrpenia, či iného nedostatku.

Firemná filantropia je súčasťou širšieho konceptu spoločenskej zodpovednosti firiem. Je dôležitým spojením medzi firmou a miestom, v ktorom pôsobí.

Firemná nadácia je samostatná právnická osoba založená podľa zákona o nadáciách č. 34/2002. Zriaďovateľom a hlavným darcom firemnej nadácie je podnikateľský subjekt, obvykle prepožičiavajúci nadácii vlastný názov.

Nadačný fond vytvára právnická osoba – podnikateľský subjekt pri už existujúcej nadácii na podporu verejnoprospešného účelu.

Firemný nadačný fond vzniká buď rozhodnutím správnej rady nadácie alebo na základe písomnej zmluvy medzi nadáciou a podnikateľským subjektom. Nadačný fond nemá právnu subjektivitu. V názve nadačného fondu môže byť meno podnikateľského subjektu, ktorý ho založil.

Užitočné dokumenty

Formy finančnej podpory vo firemných nadáciách a nadačných fondov, formát PDF, 575kB