etický kódex

PREHLÁSENIE

My, dolu podpísaní zriaďovatelia firemných nadácií a firemných nadačných fondov, sme sa v záujme udržiavania a zvyšovania etiky pri využívaní podielu asignovanej dane, rozhodli vytvoriť a v praxi napĺňať tento etický kódex.

Úvodné vyhlásenia

Uvedomujeme si výnimočnosť a prínosy asignovania podielu dane, ktoré umožňuje legislatíva Slovenskej republiky.
Uvedomujeme si, že asignovanie podielu dane je najvýznamnejší nástroj, ktorým sú na Slovensku podporované verejnoprospešné projekty.
Záleží nám na etickom využívaní podielu dane a udržaní dôvery v tento mechanizmus a preto sa nad rámec zákonov a právnych noriem zaväzujeme dodržiavať nasledovné princípy, a toto vyžadujeme i od všetkých našich spolupracovníkov a príjemcov.

Všeobecne prospešné, účelné, hospodárne a dôveryhodné využívanie podielu dane

 • Podporujeme len činnosť v súlade so všeobecne prospešným účelom, nevykonávame činnosť ani nepodporujeme organizácie vykonávajúce činnosti, ktoré by ohrozovali slobodu, ľudské práva, etiku, demokraciu a ktoré by mali devastačné účinky na životné prostredie.
 • Podiel asignovanej dane nezneužívame na propagáciu firiem. Ak sú prostriedky z podielu dane použité na komunikáciu, tak výhradne na účel propagácie verejnoprospešných tém.
 • Dbáme na to, aby pri rozhodovaní o podpore použitia podielu dane nedochádzalo ku konfliktu záujmov, korupcii alebo klientelizmu.
 • Dbáme na to, aby sa rozhodovanie o grantovej a inej podpore riadilo jednoznačnými a vopred stanovenými pravidlami, a to buď na základe vopred zverejnených výziev alebo na základe stratégií podpory vybraných verejnoprospešných tém.
 • S prijímateľmi podpory uzatvárame zrozumiteľné a jednoznačné zmluvy, ktoré zaručujú všeobecne prospešné, účelné a dôveryhodné využívanie podielu dane.
 • Finančne nepodporujeme aktivity súkromných firiem.
 • Dbáme o minimalizáciu zbytočných sprievodných nákladov využitia podielu dane, no akceptujeme primerané náklady, ktoré zaručia správne a transparentné využitie zverených prostriedkov.
 • Motivujeme zamestnancov k dobrovoľníctvu a darcovstvu a podporujeme ich v týchto aktivitách.

Pravdivá komunikácia a maximálna transparentnosť

 • Prostredníctvom webstránok, výročných správ, obchodného vestníka a iných publikácií poskytujeme komukoľvek možnosť plne a podrobne sa zoznámiť s využívaním podielu dane: finálnymi príjemcami, sumami a účelmi, na ktoré boli tieto prostriedky použité.
 • Komukoľvek z verejnosti alebo médií bezodkladne poskytneme pravdivé a úplné informácie o využívaní podielu asignovanej dane a odpoveď na akúkoľvek otázku.
 • Propagujeme svoju činnosť etickým spôsobom.

Zásady voči príjemcom pomoci

 • Plníme si naše záväzky a požadujeme plnenie zmluvných záväzkov prijímateľmi.
 • Snažíme sa minimalizovať nadbytočné administratívne požiadavky na žiadateľov alebo prijímateľov podpory, no trváme na naplnení formálnych náležitostí, ktoré sú nevyhnutné a potrebné pre prehľadnú evidenciu žiadostí, jasné deklarovanie projektových zámerov a pravdivé a merateľné reportovanie dosiahnutých výsledkov a použitia podielu dane.
 • Dbáme na kontrolu riadneho využitia poskytnutej podpory v súlade so zmluvou.
 • Ochraňujeme intelektuálne hodnoty vložené žiadateľmi do podporených projektov a staráme sa o to, aby nápady žiadateľov neboli využité v prospech iných subjektov bez vedomia autorov.

Prehľadná evidencia a kontrola

 • Dbáme o riadnu evidenciu prijatých nadačných darov a poskytnutých nadačných príspevkov.
 • Zabezpečujeme primeranú internú kontrolu rozhodovacích procedúr, finančných a ľudských zdrojov, v súvislosti s tým vykonávame interný monitoring, hodnotíme svoju činnosť a programy.
 • Vedieme riadne svoje účtovníctvo a zaisťujeme vyjadrenie nezávislého audítora k svojmu hospodáreniu.