Nadačný fond SE v Nadácii Pontis

Enel je najväčšou energetickou spoločnosťou v Taliansku a jednou z hlavných európskych spoločností kótovaných na burze. Má 98 000 MW inštalovaného výkonu a vyrába, predáva a cez siete v dĺžke 1,9 milióna kilometrov privádza elektrinu a plyn 61 miliónom. Od apríla 2006 Enel kontroluje 66% Slovenských elektrární, ktoré sú podľa inštalovaného výkonu najväčším výrobcom elektrickej energie na Slovensku a druhým najväčším v strednej a východnej Európe. Disponujú 5 739 MWe (k 31. decembru 2011) hrubého výkonu a majú ideálny výrobný mix – jadro, vodu, fosílne a obnoviteľné zdroje. Prevádzkujú 34 vodných, 2 atómové, 2 tepelné a 2 fotovoltické elektrárne.

Nadačný fond Slovenských elektrární

Nadačný fond Slovenských elektrární v Nadácii Pontis bol vytvorený v roku 2011 a je prioritne zameraný na podporu projektov v oblastiach sociálnych vecí, životného prostredia a vzdelávania. Fond financuje projekty v 5 kľúčových oblastiach podpory – energetická efektívnosť miest a obcí, pomoc ľuďom bez domova, dobrovoľnícke komunitné aktivity zamestnancov Slovenských elektrární, vzdelávanie detí zamestnancov, ktorí sa nachádzajú v ťažkej životnej situácii, priama podpora špecifických projektov.

Cieľom Slovenských elektrární prostredníctvom tohto fondu je systémovo riešiť problematiku bezdomovectva, pomôcť ľuďom bez domova začleniť sa do spoločnosti, zabezpečiť energetickú efektívnosť miest a obcí na Slovensku, podporiť nadaných študentov a verejnoprospešné aktivity zamestnancov Slovenských elektrární. Fond funguje na princípe grantových kôl, ktoré sú vyhlásené v jednotlivých oblastiach podpory prostredníctvom portálu www.darca.sk. Projekty zapojené do grantových výziev posudzuje odborná komisia zložená zo zástupcov Slovenských elektrární, Nadácie Pontis a expertov na danú tematickú oblasť. Nadačný fond za prvých 6 rokov svojej existencie podporil projekty v celkovej výške viac ako 1,2 milióna eur. Všetky aktivity spoločenskej zodpovednosti Slovenských elektrární zastrešuje program Energia pre krajinu.

Kontakt:

Riaditeľstvo Slovenských elektrární, Slovenské elektrárne, a.s.
Mlynské nivy 47, 821 09 Bratislava 2

Tel: +421 2 5866 1111
Email: infoseas@enel.com
Web: energiaprekrajinu.seas.sk

Manažérka komunikácie a udržateľného rozvoja Slovenských elektrární:
Oľga Baková
E-mail: olga.bakova@seas.sk