Nadačný fond SE v Nadácii Pontis

Enel je najväčšou energetickou spoločnosťou v Taliansku a jednou z hlavných európskych spoločností kótovaných na burze. Má 98 000 MW inštalovaného výkonu a vyrába, predáva a cez siete v dĺžke 1,9 milióna kilometrov privádza elektrinu a plyn 61 miliónom. Od apríla 2006 Enel kontroluje 66% Slovenských elektrární, ktoré sú podľa inštalovaného výkonu najväčším výrobcom elektrickej energie na Slovensku a druhým najväčším v strednej a východnej Európe. Disponujú 5 739 MWe (k 31. decembru 2011) hrubého výkonu a majú ideálny výrobný mix – jadro, vodu, fosílne a obnoviteľné zdroje. Prevádzkujú 34 vodných, 2 atómové, 2 tepelné a 2 fotovoltické elektrárne.

Nadačný fond Slovenských elektrární

Nadačný fond Slovenských elektrární bol vytvorený v spolupráci s Nadáciou Pontis. Poskytuje podporu v troch kľúčových oblastiach. Prvou z nich, určenou mestám a obciam, je oblasť zvyšovania energetickej efektívnosti a znižovania emisií CO2 do ovzdušia. Druhú oblasť predstavuje systematická finančná a nefinančná podpora organizáciám zaoberajúcim sa problematikou bezdomovectva. Ide teda o vybudovanie siete organizácií pomáhajúcich ľuďom bez domova pri návrate do bežného života a podporu nízkorozpočtového bývania. Treťou je rozvoj technických vied. Fond bude slúžiť na podporu študentov stredných a vysokých škôl, ktorým bude pomáhať pri realizácii projektov, či výskumov a motivovať ich tak k štúdiu technických smerov.

Kontakt:

Riaditeľstvo Slovenských elektrární, Slovenské elektrárne, a.s.
Mlynské nivy 47, 821 09 Bratislava 2

Tel: +421 2 5866 1111
Email: infoseas@enel.com
Web: energiaprekrajinu.seas.sk

Programová koordinátorka nadačného fondu:
Mária Hrčková
E-mail: maria.hrckova@nadaciapontis.sk,

Web: www.nadaciapontis.sk/nadacny-fond-slovenskych-elektrarni-1