Nadácia Volkswagen Slovakia


Nadácia Volkswagen Slovakia bola založená v roku 2008 a patrí medzi najväčšie firemné nadácie na Slovensku. Dlhodobo sa venuje podpore vzdelávania, inovatívnej výučbe nemčiny a techniky, ľuďom so znevýhodnením, inklúzii, ako aj ďalším verejnoprospešným témam. Podporu prerozdeľuje prostredníctvom grantových programov i dlhodobých spoluprác.

Pomáha aktívnym organizáciám a komunitám vytvárať lepšie podmienky pre život. Školám, nemocniciam, centrám pre deti a rodinu, domovom sociálnych služieb, azylovým domom, neziskovým organizáciám pomáhajúcim ľuďom so znevýhodnením a v núdzi a mnohým ďalším subjektom podáva pomocnú ruku vo forme financií, modernizácie technologického vybavenia i materiálnej podpory.

Nadácia Volkswagen Slovakia sa taktiež usiluje o zmysluplné prepájanie firemného, občianskeho a verejného sektora. Podporuje projekty, ktoré sa usilujú o spoluprácu a prehlbovanie partnerstiev medzi neziskovými organizáciami, samosprávami i firmami. Usiluje sa tak vytvárať moderné prostredie pre všetkých ľudí bez rozdielu a posúvať Slovensko vpred.

Do svojho vstupu do Asociácie firemných nadácií v decembri 2023 Nadácia Volkswagen Slovakia podporila viac ako 2 000 verejnoprospešných projektov vo všetkých kútoch Slovenska celkovou sumou viac ako 12 000 000 eur. Zároveň darovala desiatky automobilov centrám pre deti a rodinu a neziskovým organizáciám a ďalšie desiatky vozidiel zapožičala dobročinným subjektom. Slovenským nemocniciam zakúpila špičkové diagnostické prístroje v celkovej hodnote viac ako 100 000 eur.

Neoddeliteľnou súčasťou nadácie sú zamestnanci Volkswagen Slovakia, ktorí sa angažujú v jej pravidelných aktivitách, ale ochotne poskytnú pomoc aj v krízových situáciách.

Korešpondenčná adresa:
Nadácia Volkswagen Slovakia
Jána Jonáša 1
843 02 Bratislava 49

Kontakt:
Tel.: +421 2 6964 2858
Email: nadacia@volkswagen.sk

Ing. Lenka Michálik Holešová, správkyňa nadácie
Tel: +421 902 471 584
Email: lenka.michalik.holesova@volkswagen-groupservices.com

Ing. Alexandra Pappová, PhD., projektová manažérka
Tel.: + 421 902 471 398
E-mail: alexandra.pappova@volkswagen-groupservices.com

Bc. Ľubomíra Repáňová, projektová manažérka
Tel.: +421 914 774 355
E-mail: lubomira.repanova@volkswagen-groupservices.com

Mgr. Martin Kováč, PhD., projektový manažér
Tel.: +421 914 774 638
E-mail: martin.kovac@volkswagen-groupservices.com