Nadácia SLSP

Slovenská sporiteľňa

Slovenská sporiteľňa je bankou s najdlhšou tradíciou na Slovensku. Jej korene siahajú až do roku 1825. V súčasnosti je s 2,2 milióna klientov najväčšou bankou na Slovensku. Dlhodobo si udržuje vedúce postavenie v oblasti celkových aktív, úverov obyvateľstvu, vkladov klientov, v počte pobočiek a bankomatov (takmer 800). Komplexné služby ponúka v takmer 250 pobočkách a 17 regionálnych firemných centrách. Od roku 2001 je Slovenská sporiteľňa členom Erste Group, ktorá bola v roku 1819 založená ako prvá rakúska sporiteľňa. Od roku 1997 sa Erste Group stala jednou z najväčších stredoeurópskych bankových skupín so 47 300 zamestnancami. Obsluhujú približne 16,5 miliónov klientov vo viac ako 2 500 pobočkách v siedmich európskych krajinách (Rakúsko, Česká republika, Slovensko, Rumunsko, Maďarsko, Chorvátsko a Srbsko).

Nadácia Slovenskej sporiteľne

Nadácia Slovenskej sporiteľne vznikla v novembri 2004. Dlhodobo sa venujeme spoluvytváraniu lepšieho miesta pre život vo všetkých regiónoch Slovenska v oblasti vzdelávania, sociálnej pomoci, ochrany životného prostredia, rozvoja občianskej spoločnosti, športu a kultúry prostredníctvom podpory verejnoprospešných projektov. Naše poslanie napĺňame spoluprácou s neziskovými organizáciami, školami či samosprávami.

Naše dva hlavné piliere podpory sú podpora vzdelávania s dôrazom na posilňovanie finančnej gramotnosti a podpora v oblasti sociálnej pomoci – sociálna inklúzia a sociálne inovácie.

Dlhodobým cieľom nadácie je zvýšenie finančnej gramotnosti obyvateľstva na Slovensku. Do roku 2021 chceme priniesť na základné a stredné školy vlastný vzdelávací program FinQ zameraný na zlepšenie a rozvoj finančnej kultúry na Slovensku prostredníctvom rozvíjania kľúčových kompetencií a kritického myslenia. V oblasti vzdelávania sme tiež súčasťou mnohých významných celoslovenských vzdelávacích projektov.

Podporujeme tiež sociálnu inklúziu a sociálne inovácie. Chceme prispieť k aktívnemu začleneniu sa znevýhodnených skupín do spoločnosti, k podpore možností bývania pre slabších a znevýhodnených. Naša pomoc smeruje ľuďom bez domova, mladým dospelým z detských domov a ľuďom so zdravotným či sociálnym znevýhodnením.

Naše sídlo je v Bratislave, pôsobíme po celom Slovensku. Naše ciele dosahujeme formou podpory zmysluplných verejnoprospešných a inovatívnych projektov a iniciatív. Vytvárame dlhodobé partnerstvá, vyhlasujeme tematicky zamerané grantové programy.

Kontakt:

Nadácia Slovenskej sporiteľne, Tomášikova 48, 832 73 Bratislava

Informácie o grantových programoch:

Pavla Mašková – 02/486 26 318

Lenka Križanová – 02 /486 24 365

Mária Gharib – 02 /486 23 834

e-mail: nadacia@slsp.sk

web: www.nadaciaslsp.sk

Pozrite si použitie výnosov z asignácie Nadáciou SLSP od roku 2012 do 2018 na našej aplikácii.