Nadácia Slovenskej sporiteľne

Slovenská sporiteľňa

Slovenská sporiteľňa bola založená v roku 1825 ako prvá sporiteľničná inštitúcia na Slovensku. V súčasnosti je približne s 2,2 milióna klientov najväčšou bankou na Slovensku. Dlhodobo si udržuje vedúce postavenie v celkových aktívach, úveroch domácnostiam, vkladoch klientov, v počte obchodných miest a bankomatov. Komplexné služby ponúka vo viac ako 200 pobočkách pre retailových klientov a v 8 regionálnych firemných centrách na Slovensku. Od roku 2001 je Slovenská sporiteľňa členom skupiny Erste Group, ktorá bola v roku 1819 založená ako prvá rakúska sporiteľňa. Od roku 1997 sa skupina stala jednou z najväčších bankových skupín, ktoré sú zamerané na retailových a firemných klientov v strednej a východnej Európe. Tvorí ju spoločnosť Erste Group Bank AG (ako materská spoločnosť) a jej jednotlivé dcérske spoločnosti, ktoré Erste Group Bank AG konsoliduje na základe priameho alebo nepriameho vlastníctva majetkového podielu v nich. V súčasnosti má skupina Erste približne 46 tisíc zamestnancov, viac ako 16 miliónov klientov a vyše 2 200 pobočiek v siedmich krajinách strednej a východnej Európy (Rakúsko, Česká republika, Slovensko, Rumunsko, Maďarsko, Chorvátsko a Srbsko).

Nadácia Slovenskej sporiteľne

Nadácia Slovenskej sporiteľne vznikla v novembri 2004. Dlhodobo sa venujeme spoluvytváraniu lepšieho miesta pre život vo všetkých regiónoch Slovenska v oblasti vzdelávania, sociálnej pomoci, ochrany životného prostredia, rozvoja občianskej spoločnosti, športu a kultúry prostredníctvom podpory verejnoprospešných projektov. Naše poslanie napĺňame spoluprácou s neziskovými organizáciami, školami či samosprávami.

Našim hlavným pilierom je podpora vzdelávania s dôrazom na posilňovanie finančnej gramotnosti. Dlhodobým cieľom nadácie je zvýšenie finančnej gramotnosti obyvateľstva na Slovensku. V roku 2021 sme ukončili pilotnú fázu vlastného programu finančného vzdelávania a rozvoja finančnej kultúry FinQ na 25 školách na Slovensku. Ide o unikátny inovatívny program pre základné a stredné školy zameraný na zlepšenie a rozvoj finančnej kultúry prostredníctvom rozvíjania kľúčových kompetencií a kritického myslenia v kontexte financií. Jeho cieľovou skupinou sú riaditelia škôl, učitelia, koordinátori finančnej gramotnosti, žiačky a žiaci základných a stredných škôl a rodičia. Naším dlhodobým cieľom je do konca školského roka 2025/2026 zapojiť 200 000 mladých ľudí do programu FinQ. Vzdelávanie v programe Nadácie Slovenskej sporiteľne FinQ získalo oprávnenie od Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR na uskutočňovanie inovačného vzdelávania učiteľov pre rozvoj kompetencií pre 21. storočie.

Našu pomoc podporu poskytujeme tiež v sociálnej oblasti, kde je našim cieľom prispieť k aktívnemu začleneniu sa znevýhodnených skupín do spoločnosti, k podpore možností bývania pre slabších a znevýhodnených. Naša pomoc smeruje ľuďom bez domova, mladým dospelým z detských domov a ľuďom so zdravotným či sociálnym znevýhodnením.

O pozitívnu zmenu v spoločnosti sa snažíme aj podporou projektov v oblasti rozvoja občianskej spoločnosti, ochrany životného prostredia, športu detí a mládeže a kultúry.

Naše sídlo je v Bratislave, pôsobíme po celom Slovensku. Naše ciele dosahujeme formou podpory zmysluplných verejnoprospešných a inovatívnych projektov a iniciatív.

Kontakt:

Nadácia Slovenskej sporiteľne, Tomášikova 48, 832 73 Bratislava

Informácie o grantových programoch:

Pavla Mašková – 02/486 26 318

Lenka Križanová – 02 /486 24 365

Mária Gharib – 02 /486 23 834

e-mail: nadacia@slsp.sk

web: www.nadaciaslsp.sk

Pozrite si použitie výnosov z asignácie Nadáciou SLSP od roku 2012 do 2018 na našej aplikácii.