ponuka pre záujemcov

Ak máte záujem získať certifikát Transparentná firemná nadácia/nadačný fond, kontaktujte Petru Luptákovú, email: petra.luptakova@nadaciapontis.sk.

Žiadateľ o vydanie certifikátu musí spĺňať všetky štandardy v nasledujúcich oblastiach:

 • Vedenie a správa firemnej nadácie/ nadačného fondu
 • Hospodárenie
 • Finančné prostriedky a grantové pravidlá
 • Otvorená a priama komunikácia
 • Etické správanie a zodpovednosť

Certifikáty udeľuje Asociácia firemných nadácií a nadačných fondov, v spolupráci so spoločnosťou KPMG na Slovensku. Spoločnosť KPMG vykonáva audit Kódexu transparentnej firemnej nadácie.

Proces hodnotenia má charakter overovania informácií, ktoré má firemná nadácia, resp. nadačný fond uvedené na svojej web stránke. Nejde o finančný alebo iný audit fungovania nadačných subjektov.

Vystavenie certifikátu Transparentná firemná nadácia/nadačný fond za určitý kalendárny rok je finančne spoplatnené.

Úspešným žiadateľom bude certifikát Transparentná firemná nadácia/nadačný fond udelený na verejnom stretnutí organizovanom v druhej polovici roka. 

Asociácia firemných nadácií a nadačných fondov si vyhradzuje právo udeliť certifikát len tým firemným nadáciám, resp. nadačným fondom, ktoré majú má web stránku, na ktorej prehľadne zverejňuje všetky nasledovné informácie:

Základ:

 • Výročné správy nadácie alebo správy o činnosti nadačného fondu
 • Kontaktné informácie
 • Poslanie
 • Programovú stratégiu a priority

Riadenie (Governance)

 • Nadačnú listinu a/alebo štatút či ďalšie organizačné pravidlá
 • Etický kódex alebo etické pravidlá, ku ktorým sa hlási
 • Zoznam členov správnej rady a dozornej rady, správcu a riaditeľov nadácie, resp. zoznam rozhodujúcich osôb v prípade zriaďovateľa firemného nadačného fondu
 • Zoznam pracovníkov a ich kontakty
 • Profily alebo životopisy členov orgánov nadácie (správnej rady, dozornej rady, revízora, správcu), z ktorých je zrejmé i členstvo v orgánoch iných neziskových organizácií
 • Profily alebo životopisy pracovníkov, ktorí pracovnou náplňou je zabezpečovanie programového fungovania firemnej nadácie alebo nadačného fondu (nemusia byť zamestnancami nadácie)

Finančné prehľady

 • Finančné výkazy (v rámci výročných správ)
 • Prehľadná vizualizácia (graf) zdrojov príjmov v nasledujúcej štruktúre (myslí sa tým, v akej výške, resp. pomere nadácia alebo nadačný fond získava prostriedky):
  • príjmy z asignácie materskej firmy
  • príjmy z darov materskej firmy
  • príjmy z asignácie od iných subjektov
  • príjmy z darov od iných subjektov
 • Prehľadná vizualizácia (graf) podielu využitia prostriedkov z asignácie (myslí sa tým koľko percent bolo použitých na)
  • verejno-prospešný účel (granty , operačné programy)
  • manažment (nákladmi na manažment sa myslia všetky náklady okrem grantov/darov, nákladov operačných programov a komunikácie, napr. mzdy, réžia, poplatky…)
  • komunikáciu programov (inzercia, outdoor, online reklama, audiovizuálna reklama, direct mail…)

Udeľovanie grantov

 • Opis procesu udeľovania grantov a darov (grantové výzvy, pravidlá pre udeľovanie priamych podpôr a pod.)
 • Zloženie grantových komisií pri grantových programoch
 • Databáza udelených grantov a darov na webstránke v open data formáte (.xls, .xml)
 • Prehľadná vizualizácia finančnej podpory (graf) v jednotlivých oblastiach a grantových programoch

Komunikácia

 • Aktuálne informácie o svojej činnosti priebežne zverejňované na webstránke alebo profile na sociálnej sieti
 • Záväzok odpovedať na akékoľvek otázky alebo podnety do 30 dní