kto sme

Účelom založenia Asociácie firemných nadácií a fondov je zastrešiť významné firemné nadačné subjekty a vytvoriť priestor pre ich stretávanie, komunikáciu, spoluprácu a výmenu skúseností. Tým prispieva k rozvoju firemnej filantropie a firemnému darcovstvu.

Cieľom Asociácie je prispievať k maximalizácii efektivity a transparentnosti pri dosahovaní verejnoprospešného účelu. Chceme prispievať ku kultivácii nadačného prostredia a podpore firemného darcovstva na Slovensku.

Asociácia firemných nadácií a fondov je neformálnou platformou s cieľom sieťovať členov a obhajovať záujmy komunity firemných nadačných subjektov na Slovensku.

Firemné nadácie sú založené obchodnou spoločnosťou, ktorá finančne podporuje jej verejnoprospešné aktivity, spravidla prostredníctvom asignačného mechanizmu. Občianske aj firemné nadácie fungujú podľa toho istého Zákona o nadáciách č. 34/2002, avšak potreby firemných nadácií sú z časti odlišné od bežných nadácií.

Z týchto dôvodov vznikla máji 2013 Asociácia firemných nadácií a fondov.

Členmi asociácie je jedenásť subjektov: Nadácia SPP, Nadácia Orange, Nadácia SLSP, Nadácia VÚB, Nadácia TESCO, Nadačný fond Telekom pri Nadácii Pontis, Nadačný fond SE pri Nadácii Pontis, Nadácia ESET, Nadácia televízie Markíza, Nadačný fond Kaufland pri Nadácii Centra pre filantropiu a Nadačný fond Accenture pri Nadácii Pontis.

Iniciátormi Asociácie sú Centrum pre filantropiu n.o. a Nadácia Pontis, ktoré vystupujú za Asociáciu v právnych vzťahoch voči tretím osobám.