kto sme

Účelom založenia Asociácie firemných nadácií a fondov je zastrešiť významné firemné nadačné subjekty a vytvoriť priestor pre ich stretávanie, komunikáciu, spoluprácu a výmenu skúseností. Tým prispieva k rozvoju firemnej filantropie a firemnému darcovstvu.

Cieľom Asociácie je prispievať k maximalizácii efektivity a transparentnosti pri dosahovaní verejnoprospešného účelu. Chceme prispievať ku kultivácii nadačného prostredia a podpore firemného darcovstva na Slovensku.

Asociácia firemných nadácií a fondov je neformálnou platformou s cieľom sieťovať členov a obhajovať záujmy komunity firemných nadačných subjektov na Slovensku.

Firemné nadácie sú založené obchodnou spoločnosťou, ktorá finančne podporuje jej verejnoprospešné aktivity, spravidla prostredníctvom asignačného mechanizmu. Občianske aj firemné nadácie fungujú podľa toho istého Zákona o nadáciách č. 34/2002, avšak potreby firemných nadácií sú z časti odlišné od bežných nadácií.

Z týchto dôvodov vznikla máji 2013 Asociácia firemných nadácií a fondov (ASFIN).

Členmi asociácie je osemnásť subjektov:

Nadácia Televízie Markíza, Nadácia Orange, Nadácia Slovenskej sporiteľne, Nadácia SPP, Nadácia Tesco, Nadácia VÚB, Nadácia ESET, Nadácia Kia Slovakia, Nadačný fond Accenture v  Nadácii Pontis, Nadačný fond Kaufland pri Nadácii Centra pre filantropiu, Nadačný fond Slovenských elektrárni v Nadácii Pontis, Nadačný fond Telekom pri Nadácii Pontis, Nadácia Lidl Slovenská republika, Nadačný fond dm drogerie markt v Nadácii Pontis, Férová nadácia O2, ČSOB nadácia, Nadácia Volkswagen Slovakia a Nadácia Tipsport.

Iniciátormi asociácie sú Centrum pre filantropiu n.o. a Nadácia Pontis, ktoré vystupujú za ASFIN v právnych vzťahoch voči tretím osobám.

Členstvo v Asociácii ponúka možnosť sa spolupodieľať na presadzovaní nadačných záujmov.

Príkladom je spolupráca na memorande ministerstva financií a mimovládnych organizácií . Zástupcovia ASFIN – Fedor Blaščák a Pavel Hrica boli v roku 2015 členmi vyjednávacej pracovnej skupiny reprezentujúcej neziskový sektor, na tému stabilizácie asignačnej dane a výsledkov rokovaní na ministerskej pôde, ktoré vyústili do podpísaného memoranda.

V roku 2023 sa opätovne otvorila otázka asignačného mechanizmu a vzhľadom na jeho ohrozenie sa ASFIN pridal k iniciatíve s názvom 2% – Pomáhame spolu na jeho ochranu, ako aj obranu neziskového sektora. Súčasťou iniciatívy bolo aj spustenie webovej stránky www.pomahamespolu.sk, ktorá približuje príbehy verejnoprospešných projektov neziskového sektora, ale tiež objasňuje fakty o samotnej asignácii.
Aj tieto kroky pomohli zastabilizovať status quo asignačného mechanizmu.

Vláda SR prisľúbila zachovať asignáciu 2% v jej súčasnej podobe bez zmien. Iniciatíva pokračuje – prostredníctvom stránky pomahamespolu.sk a iných aktivít v ASFIN sa aj v roku 2024 budeme snažiť informovať verejnosť o dôležitosti asignačného mechanizmu a pomoci, ktorá prostredníctvom neho na Slovensku existuje.