kódex transparentnosti

Kódex Transparentnej Firemnej Nadácie a Nadačného Fondu

Platný od 27. novembra 2015

Firemná nadácia, resp. nadačný fond má web stránku, na ktorej prehľadne zverejňuje všetky nasledovné informácie, za predchádzajúce zdaňovacie obdobie. Aktuálne za rok 2021 na stiahnutie tu. 


“Na základe požiadavky Asociácie firemných nadácií a nadačných fondov sme preskúmali, či členské nadácie a nadácie uchádzajúcej sa o členstvo, zverejňujú informácie v súlade s Kódexom transparentnej firemnej nadácie. Dospeli sme k záveru, že si plnia svoje povinnosti, ku ktorým sa v rámci kódexu zaviazali.“ Ľuboš Vančo, predseda Rady partnerov KPMG   


  Firemná nadácia, resp. nadačný fond má web stránku, na ktorej prehľadne zverejňuje všetky nasledovné informácie: Základ:

 • Výročné správy nadácie alebo správy o činnosti nadačného fondu
 • Kontaktné informácie
 • Poslanie
 • Programovú stratégiu a priority

Riadenie (Governance)

 • Nadačnú listinu a/alebo štatút či ďalšie organizačné pravidlá
 • Etický kódex alebo etické pravidlá, ku ktorým sa hlási
 • Zoznam členov správnej rady a dozornej rady, správcu a riaditeľov nadácie, resp. zoznam rozhodujúcich osôb v prípade zriaďovateľa firemného nadačného fondu
 • Zoznam pracovníkov a ich kontakty
 • Profily alebo životopisy členov orgánov nadácie (správnej rady, dozornej rady, revízora, správcu), z ktorých je zrejmé i členstvo v orgánoch iných neziskových organizácií
 • Profily alebo životopisy pracovníkov, ktorí pracovnou náplňou je zabezpečovanie programového fungovania firemnej nadácie alebo nadačného fondu (nemusia byť zamestnancami nadácie)

Finančné prehľady

 • Finančné výkazy (v rámci výročných správ)
 • Prehľadná vizualizácia (graf) zdrojov príjmov v nasledujúcej štruktúre (myslí sa tým, v akej výške, resp. pomere nadácia alebo nadačný fond získava prostriedky):
  • príjmy z asignácie materskej firmy
  • príjmy z darov materskej firmy
  • príjmy z asignácie od iných subjektov
  • príjmy z darov od iných subjektov
 • Prehľadná vizualizácia (graf) podielu využitia prostriedkov z asignácie (myslí sa tým koľko percent bolo použitých na)
  • verejno-prospešný účel (granty , operačné programy)
  • manažment (nákladmi na manažment sa myslia všetky náklady okrem grantov/darov, nákladov operačných programov a komunikácie, napr. mzdy, réžia, poplatky…)
  • komunikáciu programov (inzercia, outdoor, online reklama, audiovizuálna reklama, direct mail…)

Udeľovanie grantov

 • Opis procesu udeľovania grantov a darov (grantové výzvy, pravidlá pre udeľovanie priamych podpôr a pod.)
 • Zloženie grantových komisií pri grantových programoch
 • Databáza udelených grantov a darov na webstránke v open data formáte (.xls, .xml)
 • Prehľadná vizualizácia finančnej podpory (graf) v jednotlivých oblastiach a grantových programoch

Komunikácia

 • Aktuálne informácie o svojej činnosti priebežne zverejňované na webstránke alebo profile na sociálnej sieti
 • Záväzok odpovedať na akékoľvek otázky alebo podnety do 30 dní

Stiahnite si kompletný výklad Kódexu transparentnosti