Nadačný fond Accenture pri Nadácii Pontis

Accenture

Accenture je globálna spoločnosť poskytujúca široké spektrum odborných služieb a riešení v oblasti strategických, konzultačných, digitálnych a technologických služieb a služieb v oblasti prevádzky podnikov. Accenture dokáže prepájať biznis a technológie a pomáhať klientom zlepšovať ich výsledky a vytvárať udržateľnú hodnotu.

Nadačný fond Accenture pri Nadácii Pontis

Nadačný fond Accenturevznikol v roku 2004 podľa Zákona o nadáciách na základe zmluvy medzi Accenture, s.r.o. a Nadáciou Pontis. Cieľom Fondu je podpora a rozvoj verejnoprospešných aktivít z oblastí:

  • angažovanosti občanov pri kontrole transparentnosti a využitia verejných a súkromných financií,
  • telovýchovy a športu,
  • školstva,
  • vedy a vzdelávania,
  • ochrany a tvorby životného prostredia,
  • ochrany duchovných a kultúrnych hodnôt,
  • podpory a rozvoja sociálnej sféry spoločnosti,
  • podpory a rozvoja zdravotníctva a ochrany zdravia.

Nosným zameraním Fondu je budovanie zručností, ktoré prispievajú k zvýšeniu možnosti uplatnenia sa na trhu práce alebo integrácie do sociálneho a ekonomického života.

Poslanie, programová stratégia a priority

Spoločnosť Accenture vníma svoju zodpovednosť v potrebe adresovania najvýznamnejších spoločenských výziev súčasnosti. Jej poslaním je prostredníctvom inovatívnych riešení zlepšovať ako svet pracuje a žije – pre svojich klientov, zamestnancov a komunity, v ktorých Accenture pôsobí.

Jednou z oblastí, v ktorých sa spoločnosť snaží o významný dopad v celosvetovom meradle, je riešenie problémov zamestnanosti cez program Skills to Succeed (Zručnosti pre úspech). Program bol spustený v roku 2015 s cieľom do roku 2020 vybaviť viac ako 3 milióny ľudí zručnosťami na získanie práce alebo rozbehnutie vlastného podnikania. Cieľ sa podarilo prekonať v roku 2019  a ambícia programu bola zrevidovaná tak, aby odrážala aktuálnu situáciu a potreby pracovného trhu súčasnosti aj budúcnosti. Program vychádza z toho, že práca je základom pre nájdenie individuálneho uplatnenia sa a zmyslu jednotlivca, ako aj jeho inklúzie v spoločnosti, pričom celoživotné vzdelávanie a odolnosť / schopnosť udržať si zamestnanie sa stali novým normálom v podmienkach digitálnej ekonomiky.

Cieľom programu je do roku 2025 vybaviť 5 miliónov ľudí na celom svete postojmi, zručnosťami a skúsenosťami, ktoré im umožnia prosperovať v digitálnej ekonomike. 3 demografické skupiny, na ktoré sa program v súčasnosti zameriava, sú tzv. budúca generácia (školopovinné deti a mládež do 14 rokov), mladí ľudia od 15 do 24 rokov vrátane tých, ktorí hľadajú a prichádzajú do svojho prvého zamestnania, ako aj dospelí/skúsení zamestnanci (od 25 rokov).    

K napĺňaniu cieľov programu Skills to Succeed prispieva na Slovensku každoročne aj Nadačný fond Accenture. Vďaka projektom podporeným z prostriedkov fondu sa podarilo získať znalosti a zručnosti potrebné pre zamestnanie sa alebo rozbehnutie vlastného podnikania už stovkám ľudí. V posledných rokoch sa fond zameriava aj  na podporu iniciatív a programov, ktorých cieľom je budovanie zručností mladej generácie, potrebných pre jej budúce pracovné uplatnenie sa.

V slovenských podmienkach sa Accenture prostredníctvom Nadačného fondu Accenture angažuje aj v podpore občianskej spoločnosti, transparentnosti a boja proti korupcii, ako aj propagácii spoločenskej zodpovednosti firiem.

Podpora pre neziskové organizácie

  • Zamestnanecký grantový program funguje viac ako 15 rokov. V rámci neho majú neziskové organizácie možnosť uchádzať sa o finančné granty do výšky 2000 EUR na realizáciu projektov, ktoré korešpondujú s cieľmi programu Skills to Succeed. O podporu sa môže uchádzať iba projekt, ktorý odporučí zamestnanec Accenture a grantová výzva je spravidla neverejná.
  • Projekty podporované mimo otvoreného grantového programu sa realizujú v rámci strategických (dlhodobých) partnerstiev s neziskovými organizáciami. Rovnako ako v prípade zamestnaneckého grantového programu, o podpore konkrétnych projektov rozhoduje Rada pre firemné občianstvo zložená zo zástupcov všetkých organizačných zložiek firmy. Pri výbere a rozhodovaní prihliada Rada najmä na súlad s celkovou lokálnou stratégiou a prioritami v oblasti firemného občianstva a na princípy, ktoré Accenture vyznáva a podporuje – najmä transparentnosť a boj proti korupcii.

Kontakt

Nadačný fond Accenture pri Nadácii Pontis
Zelinárska 2, 821 08 Bratislava
Barbora Hullová, programová manažérka
Tel: 0948 030 488
Email: barbora.hullova@nadaciapontis.sk

Web: https://www.nadaciapontis.sk/projekty/accenture-nadacny-fond/