stanovy asociácie firemných nadácií a nadačných fondov

Asociácia firemných nadácií a nadačných fondov je neformálne združenie nadácií a nadačných fondov, ktoré vzniklo 17. júna 2013 na základe dohody zakladajúcich členov s iniciátormi a správcami iniciatívy – Nadáciou Pontis a Centrom pre filantropiu n.o. – ako spoločná platforma nadácií a zriaďovateľov nadačných fondov zameraná na rozvoj firemného darcovstva.

Združenie vystupuje pod označením Asociácia firemných nadácií a fondov alebo v skratke ASFIN.

Za účelom úpravy rozhodovania o otázkach spoločného záujmu  členovia ASFIN prijali tieto stanovy.

Čl. 1

Základné ustanovenia

 1. ASFIN nemá právnu subjektivitu. Všetky listiny sa doručujú na adresu administrátorov alebo elektronicky na asfin@asfin.sk
 2. Správcami a administrátormi ASFIN sú Nadácia Pontis a Centrum pre filantropiu n.o. Nadácia Pontis a Centrum pre filantropiu n.o. vystupujú v mene členov ASFIN pri právnych vzťahoch týkajúcich sa činnosti ASFIN voči tretím osobám a spravujú majetok, ktorí poskytli členovia alebo tretie subjekty na účel činnosti ASFIN a to v súlade so Zmluvou o členstve ASFIN.

Čl. 2

Ciele činnosti

 1. Cieľom Asociácie firemných nadácií a fondov je propagácia verejnoprospešného účelu nadácií a nadačných fondov a podpora rozvoja vedy, vzdelania a kultúry najmä prostredníctvom:
 • rozvoja a podpory platformy nadácií a nadačných fondov, ktorých zriaďovateľmi sú právnické osoby – podnikatelia
 • zlepšovania podmienok pre činnosť nadácií a nadačných fondov v SR
 • prispievania k väčšiemu dopadu činnosti nadácií a nadačných fondov a zlepšovaniu spolupráce firiem a nadácií pri napĺňaní verejnoprospešného účelu nadačných fondov, ktoré vytvorili
 • zvyšovania transparentnosti pri dosahovaní verejnoprospešného účelu činnosti nadácií a nadačných fondov
 • kultivovania a rozvoja firemné dobrovoľníctva a darcovstva

Čl. 3

Členstvo

 1. Členmi ASFIN sú:

a)nadácie, ktorých zakladateľmi sú právnické osoby – podnikatelia

b)nadačné fondy, ktoré vznikli na základe zmluvy o vytvorení nadačného fondu s právnickou osobou – podnikateľom

 1. V mene člena koná štatutárny orgán alebo ním splnomocnená osoba. Za nadačný fond ako člena ASFIN koná a práva a povinnosti člena vykonáva jeho zriaďovateľ so súhlasom nadácie alebo nadácia, pri ktorej nadačný fond vznikol. Ak členské práva vykonáva zriaďovateľ, práva a povinnosti člena zo zmluvy o členstve podľa ods. 1 b) realizuje priamo zriaďovateľ a zmluvu uzatvára vo vlastnom mene.
 2. Členovia pristupujú k zmluve o členstve v ASFIN, po schválení ich žiadosti o členstvo. Za nadačný fond k žiadosti zriaďovateľa pripojí  vyjadrenie nadácie, pri ktorej nadačný fond vznikol.

Čl. 4

Podmienky členstva

 1. Členom ASFIN môžu byť len subjekty uvedené v čl. 3, ktoré sa prihlásia k hodnotám a cieľom uvedeným v týchto stanovách a súčasne spĺňajú tieto podmienky:

a)Nadácia vykonáva svoju činnosť v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a je registrovaná v registri mimovládnych neziskových organizácií,

b)Vytvorenie nadačného fondu bolo oznámené registrovému orgánu v súlade so zákonom a nadačný fond svoju činnosť vykonáva v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi

c)Vyplní riadne Žiadosť o členstvo

d)Zaväzuje sa dodržiavať Etický kódex ASFIN

e)Zaväzuje sa dodržiavať Kódex transparentnej firemnej nadácie a nadačného fondu

f)Zaväzuje sa dodržiavať tieto stanovy a ostatné dokumenty a rozhodnutia, ktoré prijali alebo vydali orgány ASFIN ako záväzné pre členov

g)Uzavrie zmluvu, ktorou pristúpi k Zmluve o členstve v ASFIN

h)Priloží súhlas nadácie, pri ktorej nadačný fond vznikol, ak žiadosť podal a členské práva vykonáva zriaďovateľ nadačného fondu

 1. O členstve v ASFIN rozhoduje valné zhromaždenie. Členstvo vzniká na základe dohody o pristúpení k Zmluve o členstve v ASFIN ku dňu rozhodnutia valného zhromaždenia o schválení členstva. Overenie podmienok členstva zabezpečuje predsedníctvo v spolupráci s výkonným riaditeľom.
 2. Členovia sa dobrovoľne zaväzujú uhrádzať príspevok na zabezpečenie činnosti ASFIN vo forme daru minimálne vo výške 1500 Eur alebo v sume, ktorú schváli valné zhromaždenie do 31.12. každého roka. O zmene výšky daru môže rozhodnúť valné zhromaždenie do 31.12. každého roka s účinnosťou od 1.1. nasledujúceho roka. Dar je splatný spravidla do 15.3. Ak vznikne členstvo v priebehu roka, výška daru sa alikvótne kráti, podľa dátumu rozhodnutia valného zhromaždenia. Predčasné ukončenie členstva nemá vplyv na uhradené príspevky a tieto sa členom nevracajú.

Čl. 5

Práva a povinnosti člena

 1. Člen ASFIN je povinný:

a)dodržiavať stanovy a pravidlá ASFIN vyplývajúce zo zmluvy o členstve v ASFIN/dohody o pristúpení k zmluve o členstve v ASFIN

b)dodržiavať rozhodnutia orgánov ASFIN a plniť povinnosti, ktoré im z nich plynú

c)chrániť dobré meno ASFIN a napĺňať jeho ciele

d)zdržať sa všetkého, čo by mohlo ohroziť ciele ASFIN či vyvolať pochybnosti o zámere chrániť verejný záujem

e)aktívne sa podieľať na rozhodovaní a činnosti ASFIN, najmä účasťou na valnom zhromaždení a aktivitách, ktoré vyvíja ASFIN

f)vykonávať svoju činnosť a pôsobenie v rámci nadácie alebo nadačného fondu v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a etickými zásadami tak, aby bol čo najlepšie napĺňaný verejnoprospešný cieľ, pre ktorý nadácia alebo nadačný fond vznikol alebo bol zriadený

g)informovať o všetkých zmenách, ktoré sa týkajú jeho činnosti a majú vplyv na členstvo v ASFIN, najmä ukončenie plnomocenstiev, resp. poverení na zastupovanie člena v orgánoch, ukončenie pracovnoprávneho vzťahu, s ktorým je spojené trvanie funkcie v orgánoch ASFIN, zmena kontaktných údajov a i.

 1. Člen ASFIN má právo:

a)voliť a byť volený do orgánov ASFIN, resp. nominovať fyzické osoby ako zástupcov člena v orgánoch

b)predkladať návrhy na rokovanie valného zhromaždenia alebo iným orgánom ASFIN

c)mať prístup k informáciám týkajúcim sa činnosti ASFIN a v tejto súvislosti adresovať návrhy, otázky a sťažnosti orgánom ASFIN a požiadať ich o písomné stanovisko

d)byť informovaný o všetkých rozhodnutiach a priebehu valného zhromaždenia

e)používať logo ASFIN a informáciu o členstve v ASFIN zverejňovať v súlade s internými pravidlami ASFIN

f)využívať výsledky činnosti ASFIN v rámci vlastnej činnosti, najmä materiály, analýzy a výstupy ASFIN

 1. Členstvo zaniká:

a)vzdaním sa členstva/výpoveďou, príp. odstúpením od zmluvy o členstve

Člen je povinný doručiť administrátorom oznámenie o vzdaní sa členstva v ASFIN písomnou formou. Vzdanie členstva predstavuje súčasne výpoveď dohody o pristúpení/ zmluvy o členstve v ASFIN. Členstvo zaniká uplynutím lehoty 1 mesiaca, ktorá plynie odo dňa doručenia oznámenia o vzdaní sa členstva poslednému z adresátov. Člen je povinný oznámiť vzdanie sa členstva aj predsedníctvu. Výpoveď alebo odstúpenie od zmluvy o členstve v ASFIN sa považuje za vzdanie členstva.

b)rozhodnutím o vylúčení člena

Valné zhromaždenie môže rozhodnúť o vylúčení člena na základe odôvodneného návrhu člena, zástupcu člena alebo člena orgánov ASFIN, len ak sa takýto člen:

-nezúčastnil na troch po sebe nasledujúcich valných zhromaždeniach a neúčasť riadne a vierohodne neospravedlnil dôležitou prekážkou neúčasti,

– v prípade, že člen ASFIN opakovane porušil stanovy alebo Etický kódex alebo  opakovane nesplnil rozhodnutia orgánov ASFIN alebo svoje povinnosti vyplývajúce z členstva v ASFIN alebo poškodzuje dobré meno ASFIN

Podnet na vylúčenie člena z dôvodov porušenia Etického kódexu, môže podať ktokoľvek.

Členstvo zaniká dňom rozhodnutia valného zhromaždenia.

c)zánikom člena – právnickej osoby

d)zánikom ASFIN

 1. O vylúčení člena môže rozhodnúť valné zhromaždenie len z dôvodov uvedených v ods. 3. Za týmto účelom je povinné predsedníctvo preskúmať návrh alebo podnet a obstarať si všetky podklady a dôkazy, ktoré sa danej veci týkajú, vrátane vyjadrenia člena, o vylúčení ktorého sa má rozhodovať. Predsedníctvo je povinné oznámiť dotknutému členovi bez zbytočného odkladu doručenie návrhu alebo podnetu na jeho vylúčenie, spolu s dokladmi, ktoré boli k návrhu pripojené. Súčasne vyzve člena, aby predložil svoje písomné stanovisko k návrhu a pripojil k tomu dôkazy, ktoré preukazujú jeho tvrdenia v lehote 14 dní odo dňa doručenia oznámenia. Ak predsedníctvo zistí, že podnet tretej osoby obsahuje také skutočnosti, ktoré svedčia o dôvodoch na vylúčenie, predloží návrh na vylúčenie rokovaniu valného zhromaždenia, inak podnet odloží a vyrozumie o tom oznamovateľa, ak podnet nebol anonymný. Návrh administrátora, člena ASFIN alebo orgánu ASFIN na vylúčenie je potrebné prerokovať valným zhromaždením vždy. Predsedníctvo je povinné za účelom hlasovania o návrhu na vylúčenie člena zvolať bez zbytočného odkladu valné zhromaždenie a prejednať vec ako prvý vecný bod jeho programu.

Čl. 6

Orgány 

 1. Orgány ASFIN sú:

a)valné zhromaždenie

b)predsedníctvo a predseda ASFIN

c)administrátor

d)revízor

Čl. 7

Valné zhromaždenie

 1. Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom ASFIN a je zložené zo všetkých jeho členov.
 2. Do pôsobnosti valného zhromaždenia patrí:
  1. schvaľovanie stanov a ich zmien
  2. schvaľovanie rozpočtu a plánu činnosti ASFIN na nadchádzajúci kalendárny rok
  3. rozhodovanie o prijatí nových členov ASFIN
  4. rozhodovanie o vylúčení člena
  5. voľba a odvolávanie členov orgánov ASFIN
  6. rozhodovanie o zmene výšky príspevku na činnosť ASFIN
  7. rozhodovanie o ukončení činnosti ASFIN a rozdelení zostatku majetku
  8. prerokovanie správy revízora
  9. rozhodovanie o zásadných strategických otázkach týkajúcich sa ASFIN alebo o otázkach, ktoré mu na rozhodnutie predloží predsedníctvo
  10. rozhodovanie o iných otázkach, ktoré si vyhradia členovia, ak nie sú v kompetencii iného orgánu
 3. Valné zhromaždenie zvoláva predseda ASFIN alebo ktorýkoľvek člen predsedníctva, ak predseda ASFIN nezvolá valné zhromaždenie do 14 dní odo dňa žiadosti člena predsedníctva. Zvolaním valného zhromaždenia môže predseda ASFIN poveriť aj administrátora. Valné zhromaždenie sa zvoláva minimálne 7 pracovných dní vopred na základe pozvánky, ktorá obsahuje miesto konania, dátum a čas konania, návrh programu valného zhromaždenia, ako aj prílohy k jednotlivým bodom, v prípade, ak si hlasovanie vyžaduje oboznámenie sa s dokumentmi alebo je predmetom schvaľovanie akýchkoľvek dokumentov.
 4. Každý člen má právo žiadať o doplnenie programu valného zhromaždenia do 4 pracovných dní odo dňa doručenia pozvánky, pričom je povinný zaslať k navrhovanému bodu potrebné podklady. Ak sa vyžaduje dlhší čas na prípravu, vzhľadom na rozsiahlosť, či dôležitosť bodu programu, o doplnení programu a v prípade neschválenia o novom termíne jeho prerokovania, sa hlasuje pred začatím prejednávania jednotlivých bodov programu.
 5. Oznámenie o konaní valného zhromaždenia sa doručuje písomne na elektronické adresy členov, ktoré sú uvedené v zmluve o členstve v ASFIN alebo ktorých zmenu člen oznámil administrátorovi a predsedníctvu.
 6. Valné zhromaždenia sa zvoláva minimálne raz ročne alebo na základe návrhu ktoréhokoľvek člena predsedníctva alebo 1/3 členov alebo revízora.
 7. V prípade mimoriadnych udalostí, ktoré si vyžadujú okamžité zorganizovanie valného zhromaždenia, je povinný predseda ASFIN alebo ak tak neurobí aj ktorýkoľvek člen predsedníctva, zvolať valné zhromaždenie bez zbytočného odkladu a informovať o tom členov všetkými dostupnými prostriedkami. Lehota na prípravu na rokovanie valného zhromaždenia je však minimálne 2 dni. Dôvodom na zvolanie tohto valného zhromaždenia sú výlučne udalosti, ktoré priamo ohrozujú chod ASFIN a neznesú žiaden odklad.
 8. Ak s tým súhlasia všetci členovia, je možné v jednotlivom prípade zvolať valné zhromaždenia aj bez dodržania postupu podľa odseku 3 alebo 7 alebo hlasovať per rollam. Hlasovane per rollam prebieha tak, že návrh uznesenia predkladá jednotlivým členom na vyjadrenie predseda ASFIN s oznámením lehoty, v ktorej majú urobiť písomné vyjadrenie k návrhu. Ak sa člen nevyjadrí v uvedenej lehote, platí, že nesúhlasí s návrhom uznesenia. Výsledky hlasovania oznámi členom predseda ASFIN.
 9. Valné zhromaždenie je uznášaniaschopné, ak je prítomná nadpolovičná väčšina členov. Rozhodnutie prijíma nadpolovičnou väčšinou prítomných členov, okrem rozhodnutia o:

– voľbe a odvolaní členov orgánov, na ktoré sa vyžaduje nadpolovičná väčšina všetkých členov

– ukončení činnosti ASFIN, na ktoré sa vyžaduje jednomyseľné rozhodnutie všetkých členov

– zmeny stanov, prijatie a vylúčenie člena, na ktoré sa vyžaduje súhlas 2/3 všetkých členov.

Ak by rovnosť hlasov znamenala, že sa neprijme žiadne rozhodnutie o bode programu, bez ktorého nie je možné riadne pokračovať v činnosti ASFIN alebo v rokovaní valného zhromaždenia a nikto nepredložil alternatívny návrh, rozhoduje v prípade rovnosti hlasov, hlas predsedu valného zhromaždenia.

 1. Na valnom zhromaždení nemá hlasovacie právo ten člen, o ktorého vylúčení sa rozhoduje alebo ak sa rozhoduje o odvolaní jeho zástupcu z funkcie člena orgánu.
 2. Členovia sa zúčastňujú na valnom zhromaždení buď osobne alebo on-line, prostredníctvom kanála špecifikovaného v pozvánke, ktorý však musí byť technicky dostupný všetkým členom.
 3. Z každého rokovania valného zhromaždenia sa vyhotovuje písomný záznam. Uznesenia valného zhromaždenia sa prijímajú v písomnej podobe a sú súčasťou zápisnice o konaní každého valného zhromaždenia. Zápisnica obsahuje:
 1. Listinu prítomných členov
 2. Program valného zhromaždenia
 3. Voľbu zapisovateľa, overovateľa zápisnice a predsedu valného zhromaždenia (do jeho zvolenia vedie valného zhromaždenie ten, kto ho zvolal, ak táto osoba nie je prítomná, valné zhromaždenie vedie predseda ASFIN alebo iný člen predsedníctva, ktorý bol predsedom poverený)
 4. Priebeh valného zhromaždenia a uznesenia k jednotlivým prerokovávaným bodom s informáciou o počte hlasov za, zdržali sa hlasovania a proti a výsledok hlasovania
 5. Podpis zapisovateľa, overovateľa a predsedu valného zhromaždenia

13. Zápisnica o konaní valného zhromaždenia sa zasiela bezodkladne všetkým členom ASFIN rovnakou formou ako pozvánka na valné zhromaždenie. Na valnom zhromaždení majú právo zúčastniť sa zástupcovia administrátorov, ktorí majú poradný hlas; za týmto účelom je zvolávateľ povinný ich o konaní valného zhromaždenia informovať rovnakým spôsobom ako členov.

Čl. 8

Predsedníctvo 

 1. Predsedníctvo riadi činnosť ASFIN medzi jeho zasadnutiami a rozhoduje o otázkach, ktoré nie sú zverené do pôsobnosti valného zhromaždenia.
 2. Predsedníctvo má 5 členov. Členmi predsedníctva sú fyzické osoby nominované členmi ASFIN. Stálymi členmi predsedníctva sú zástupcovia každého z administrátorov a  troch členov volí spomedzi členmi nominovaných zástupcov členov valné zhromaždenie na obdobie dvoch rokov. Na čele predsedníctva je predseda ASFIN, ktorého volia členovia predsedníctva spomedzi členov predsedníctva. Za výkon funkcie člena predsedníctva alebo predsedu ASFIN neprináleží odmena, ide o výkon čestnej funkcie.
 3. Funkcia člena predsedníctva zaniká, okrem vzdania sa funkcie, odvolania alebo smrti, aj ukončením pracovného pomeru alebo iného právneho vzťahu s členom, ktorý ho nominoval, resp. ktorého zastupuje. Dôvody ukončenia členstva oznámi člen ASFIN alebo člen predsedníctva pokiaľ možno vopred, za účelom prípravy voľby nástupcu člena alebo bez zbytočného odkladu od udalosti, ktorá je dôvodom ukončenia funkcie. Za účelom doplnenia členov sa zvolá bez zbytočného odkladu valné zhromaždenie, resp. sa o voľbe člena predsedníctva hlasuje per rollam. Ak sa uvoľní viacero miest členov predsedníctva a voľba prebieha súčasne, môže každý člen ASFIN nominovať jedného zástupcu. Každý člen ASFIN môže mať v predsedníctve len jedného zástupcu.
 4. V prípade zániku funkcie predsedu ASFIN jeho kompetencie do času voľby nového predsedu prechádzajú na funkčne najstaršieho člena predsedníctva.
 5. Predsedníctvo sa schádza podľa potreby, najmenej však 4x ročne.
 6. Predsedníctvo rozhoduje o:
 1. splnení požiadaviek na členstvo pri predložení prihlášky za člena ASFIN
 2. postúpení anonymného návrhu alebo návrhu nečlena na vylúčenie člena na rokovanie valného zhromaždenia
 3. návrhu ročného rozpočtu a plánu činnosti na ďalší kalendárny rok, ktorý predkladá valnému zhromaždeniu
 4. spôsobe realizácie rozhodnutí valného zhromaždenia
 5. návrhoch na vytvorenie interných dokumentov
 6. otázkach, ktoré mu zverí valné zhromaždenie
 7. riadení ASFIN medzi zasadnutiami valného zhromaždenia
 1. Na rokovanie predsedníctva sa primerane vzťahujú ustanovenia o rokovaní a hlasovaní valného zhromaždenia.

Čl. 9

Administrátor

 1. Administrátormi ASFIN sú Centrum pre filantropiu n.o. a Nadácia Pontis. Administrátori spravujú majetok ASFIN a vykonávajú činnosti v prospech členov, v zmysle Zmluvy o členstve v ASFIN. Náklady spojené s činnosťou administrátora sa hradia z darov členov v súlade so Zmluvou o členstve v ASFIN.
 2. Každý administrátor je povinný v čase výkonu svojej funkcie zabezpečiť za účelom komunikácie s členmi osobitného koordinátora.

Čl. 10

Revízor

 1. Dozorným orgánom, ktorý kontroluje hospodárenie ASFIN je revízor. Funkciu revízora môže vykonávať výlučne od členov nezávislá, dôveryhodná a verejne rešpektovaná osoba s ekonomickým alebo právnym vzdelaním alebo dlhoročnou praxou v riadení firiem.
 2. Revízor je volený valným zhromaždením bez časového obmedzenia. Za výkon funkcie revízora neprináleží odmena; funkcia je čestná.
 3. Revízor predkladá správu o hospodárení ASFIN na valnom zhromaždení, na ktorom sa má prejednať, spolu s výrokom o tom, či sa hospodárenie realizuje v súlade so Zmluvou o členstve v ASFIN a stanovami. Revízor vypracuje správu po obdržaní podkladov od administrátora spravidla do 3 mesiacov po ukončení kalendárneho roka.

Čl. 11

Hospodárenie

 1. ASFIN spravuje majetok, ktorý poskytli členovia alebo tretie osoby na zabezpečenie jeho činnosti prostredníctvom administrátorov, ktorí sú v zmysle Zmluvy o členstve v ASFIN poverení, aby uhrádzali náklady na činnosť ASFIN podľa týchto zásad:
  1. Príjmy sústreďujú na osobitnom analytickom podúčte, resp. nákladovom stredisku
  2. Z príjmov uhrádzajú náklady súvisiace s činnosťou ASFIN a to najmä – úhrada nákladov za činnosť administrátora, vrátane koordinátora a ostatné náklady v zmysle Zmluvy o členstve ASFIN a schváleného rozpočtu
 2. V prípade ukončenia činnosti ASFIN sa finančné prostriedky, ktoré spravujú administrátori môžu použiť a rozdeliť na základe rozhodnutia valného zhromaždenia výlučne na verejnoprospešné účely. O použití prostriedkov a konečnom vyúčtovaní sú administrátori povinní informovať členov do 12 mesiacov odo dňa ukončenia činnosti ASFIN prostredníctvom správy revízora.

Čl. 12

Spoločné a záverečné ustanovenia

 1. Ak sa podľa týchto stanov má vykonať doručenie, realizuje sa písomnou formou na e-mailové adresy na kontaktné adresy, ktoré písomne oznámi každý člen administrátorovi a predsedovi ASFIN. Predseda ASFIN vedie zoznam členov ASFIN a zoznam členov jednotlivých orgánov spolu s aktuálnymi kontaktami a údajom o dĺžke ich funkčného obdobia.
 2. Tieto stanovy nadobúdajú platnosť a účinnosť schválením valného zhromaždenia ku dňu 27. 9. 2021.
 3. Zmeny a doplnenia stanov sú možné len na základe rozhodnutia valného zhromaždenia postupom podľa čl. 7 ods. 9 ; zmena stanov nemôže byť v rozpore so Zmluvou o členstve v ASFIN. Ustanovenia, ktoré by odporovali zmluve o členstve v ASFIN sú neúčinné.