stanovy

STANOVY ASOCIÁCIE FIREMNÝCH NADÁCIÍ A FONDOV

Úvod

Asociácia firemných nadácií a fondov (ďalej len Asociácia) je neformálnou platformou s cieľom sieťovať členov a obhajovať záujmy komunity firemných nadačných subjektov na Slovensku.

Cieľom Asociácie je prispievať k maximalizácii efektivity a transparentnosti pri dosahovaní verejnoprospešného účelu. Chceme prispievať ku kultivácii nadačného prostredia a podpore firemného darcovstva na Slovensku.

Členmi asociácie sú firemné nadácie, firemné nadačné a neinvestičné fondy.

Na chod a dosahovanie cieľov Asociácie venujú členovia každoročne dar podľa podmienok uvedených v prihláške. Na realizáciu dohodnutých väčších projektov a podujatí môžu členovia prispieť i samostatne ako partneri daného projektu.

Základné ustanovenia

Asociácia nemá právnu subjektivitu.

Všetci členovia majú rovnaké práva a povinnosti uvedené v štatúte Asociácie.

Povinnosťou členov je dodržiavať podmienky členstva.

Podmienky členstva

 1. Firemná nadácia/ nadačný fond je registrovaný podľa zákona o nadáciách č. 34/2002 v znení neskorších predpisov pričom jeho zriaďovateľom je podnikateľský subjekt.
 2. Firemná nadácia/nadačný fond dodržuje všetky zákonné požiadavky na svoje pôsobenie.
 3. Firemná nadácia/ nadačný fond poskytuje každoročne podporu tretím subjektom na verejnoprospešné účely.
 4. Nad rámec zákonných požiadaviek dodržuje Etický kódex Asociácie firemných nadácií a fondov.
 5. Firemná nadácia/ nadačný fond schvaľuje a dodržiava Kódex transparentnej firemnej nadácie a nadačného fondu.
 6. Poskytnutie daru vo výške 1.500 Eur podľa podmienok uvedených v prihláške do Asociácie.

Orgány Asociácie

 • valná hromada
 • predsedníctvo
  • výkonný riaditeľ
  • administrátor
 • revízor

Valná hromada

Zástupcovia členských organizácií tvoria Valnú hromadu Asociácie a majú právo voliť a byť volení do orgánov Asociácie (Predsedníctvo).

V prípade zmeny pracovnej pozície alebo zmeny zamestnávateľa zástupca/zástupkyňa členskej organizácie navrhuje za seba nového zástupcu v Asociácii tak, aby bola zaručená kontinuita členstva. O probléme nástupníctva informuje zástupca dotknutej organizácie v dostatočnom časovom predstihu Predsedníctvo, ktoré o tom bude informovať ostatných členov Asociácie.

Valná hromada je hlavným rozhodovacím orgánom Asociácie, stretnutia Valnej hromady sa konajú minimálne 1x ročne.

Valná hromada je uznášaniaschopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina členov. Na prijatie rozhodnutia je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov. Každý člen má pri hlasovaní jeden hlas.

Predsedníctvo

Členovia na Valnej hromade volia Predsedníctvo, ktoré pozostáva z predsedu a dvoch podpredsedov. Predsedníctvo rozhoduje o činnosti Asociácie medzi zasadnutiami valnej hromady a jeho členovia môžu reprezentovať Asociáciu na verejnosti.

Členovia Predsedníctva za svoju činnosť nedostávajú odmenu.

Predsedníctvo sa stretáva najmenej 4x ročne.

Jedno volebné obdobie Predsedníctva je dva roky. Predsedníctvo volí na základe nominácie od členov Asociácie Valná hromada.

Výkonný riaditeľ

Výkonný riaditeľ riadi a koordinuje bežnú činnosť Asociácie. Výkonný riaditeľ sa za svoju činnosť medzi Valnými hromadami zodpovedá Predsedníctvu. Je povinný zvolať najmenej raz za tri mesiace na spoločné stretnutie Predsedníctvo, Administrátorov a Výkonného riaditeľa za účelom koordinácie činností a zodpovedností tak, aby boli v súlade s plnením cieľov Asociácie a v súlade s finančnými a právnymi predpismi. Na základe poverenia od Predsedníctva vystupuje v mene Asociácie voči tretím stranám. Na základe poverenia od Predsedníctva reprezentuje Asociáciu na verejnosti.

Výkonný riaditeľa koná v súlade so stanovami, cieľmi a plánmi Asociácie. Výkonný riaditeľ svoju činnosť vykonáva za odmenu. Výšku jeho odmeny na návrh Predsedníctva schvaľuje Valná hromada.

Výkonného riaditeľa na návrh Predsedníctva schvaľuje a odvoláva Valná hromada.

Administrátor

Administrátormi Asociácie sú Centrum pre filantropiu a Nadácia Pontis. Svoju činnosť pre Asociáciu vykonávajú na rotačnom princípe v intervale 2 roky. Administrátor za odmenu vykonáva pre Asociáciu administratívne a podporné činnosti a vystupuje za Asociáciu v súčinnosti v právnych vzťahoch voči tretím stranám.

Revízor

Hospodárenie Asociácie kontroluje revízor Asociácie. Revízorom Asociácie je dôveryhodná a verejne rešpektovaná osoba z externého prostredia.

Nomináciu na revízora odsúhlasia členovia spôsobom per rollam na návrh Predsedníctva.

Funkčné obdobie Revízora trvá 4 roky.

Revízor sa zúčastňuje koncoročnej Valnej hromady, na ktorej predloží Správu o hospodárení Asociácie.

V prípade, ak počet členov v Asociácii dosiahne číslo 15, dôjde k zmene dozorného orgánu Asociácie – namiesto Revízora vznikne Dozorná rada s 3 členmi.

Prijímanie nových členov

Podmienkou členstva pre nových členov je verejný záväzok k dodržiavaniu etického kódexu Asociácie a splnenie v ňom stanovených kritérií.

Vstup nových členov do Asociácie schvaľuje Valná hromada Asociácie na návrh Predsedníctva. Nový člen Asociácie je prijatý v prípade, že s návrhom súhlasí nadpolovičná väčšina prítomných členov na Valnej hromade pod podmienkou, že sa hlasovania zúčastní nadpolovičná väčšina všetkých členov Asociácie.

Vylúčenie člena

Dôvodom pre vylúčenie člena z Asociácie je neplnenie podmienok členstva resp. hrubé porušenie Etického kódexu.

Návrh na vylúčenie člena podáva Predsedníctvo a rozhoduje o ňom Valná hromada.

Člen Asociácie je vylúčený v prípade, že s návrhom súhlasí nadpolovičná väčšina prítomných členov na Valnej hromade pod podmienkou, že sa hlasovania zúčastní nadpolovičná väčšina všetkých členov Asociácie.