stanovy

STANOVY ASOCIÁCIE FIREMNÝCH NADÁCIÍ A FONDOV

Úvod

Asociácia firemných nadácií a fondov (ďalej len Asociácia) je neformálnou platformou s cieľom sieťovať členov a obhajovať záujmy komunity firemných nadačných subjektov na Slovensku.

Cieľom Asociácie je prispievať k maximalizácii efektivity a transparentnosti pri dosahovaní verejnoprospešného účelu. Chceme prispievať ku kultivácii nadačného prostredia a podpore firemného darcovstva na Slovensku.

Členmi asociácie sú firemné nadácie, firemné nadačné a neinvestičné fondy z TOP 30 podľa objemu prerozdeľovaných prostriedkov.

Iniciátormi Asociácie sú Centrum pre filantropiu n.o. a Nadácia Pontis, ktoré budú v súčinnosti vystupovať za Asociáciu v právnych vzťahoch voči tretím osobám.

Administratíva a podporné činnosti pre Asociáciu sú Nadáciou Pontis a Centrom pre filantropiu n.o. organizované na rotačnom princípe v intervale 2 roky.

Na chod a dosahovanie cieľov Asociácie venujú členovia každoročne dar podľa podmienok uvedených v prihláške. Na realizáciu dohodnutých väčších projektov a podujatí môžu členovia prispieť i samostatne ako partneri daného projektu.

Základné ustanovenia

Asociácia nemá právnu subjektivitu.

Všetci členovia majú rovnaké práva a povinnosti uvedené v štatúte Asociácie.

Povinnosťou členov je dodržiavať podmienky členstva.

Podmienky členstva

  1. Firemná nadácia / nadačný fond je registrovaný podľa zákona o nadáciách č. 34/2002 v znení neskorších predpisov pričom jeho zriaďovateľom je podnikateľský subjekt.
  2. Firemná nadácia/nadačný fond dodržuje všetky zákonné požiadavky na svoje pôsobenie.
  3. Firemná nadácia / nadačný fond poskytuje každoročne podporu tretím subjektom na verejnoprospešné účely.
  4. Nad rámec zákonných požiadaviek dodržuje Etický kódex Asociácie firemných nadácií a fondov.
  5. Firemná nadácia / nadačný fond schvaľuje a dodržiava Kódex transparentnej firemnej nadácie a nadačného fondu.
  6. Poskytnutie daru vo výške 1.500 Eur podľa podmienok uvedených v prihláške do Asociácie.

Orgány Asociácie

  • valná hromada
  • predsedníctvo
  • revízor
  • výkonný výbor

Jedno volebné obdobie orgánov Asociácie je 2 roky.

Valná hromada

Zástupcovia členských organizácií tvoria Valnú hromadu Asociácie a majú právo voliť a byť volení do orgánov Asociácie (Predsedníctvo).

V prípade zmeny pracovnej pozície alebo zmeny zamestnávateľa zástupca/zástupkyňa členskej organizácie navrhuje za seba nového zástupcu v Asociácii tak, aby bola zaručená kontinuita členstva.  O probléme nástupníctva informuje zástupca dotknutej organizácie v dostatočnom časovom predstihu Výkonný výbor, ktorý o tom bude informovať ostatných členov Asociácie.

Valná hromada je hlavným rozhodovacím orgánom Asociácie, stretnutia Valnej hromady sa konajú 1x ročne.

Predsedníctvo

Členovia na valnej hromade volia svoj reprezentatívny orgán – predsedníctvo a predsedu, ktorí budú Asociáciu reprezentovať na verejnosti a rozhodovať medzi valnými hromadami.

Predsedníctvo sa skladá z predsedu a dvoch podpredsedov. Predsedníctvo sa stretáva 4x ročne.

Na zvolenie členov Predsedníctva je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov Asociácie pod podmienkou, že sa na hlasovaní zúčastňuje nadpolovičná väčšina všetkých členov Asociácie.

Revízor

Hospodárenie Asociácie kontroluje revízor Asociácie. Revízorom Asociácie je dôveryhodná a verejne rešpektovaná osoba z externého prostredia.

Nomináciu na revízora odsúhlasia členovia spôsobom per rollam na návrh Predsedníctva.

Funkčné obdobie Revízora trvá 4 roky.

Revízor sa zúčastňuje koncoročnej Valnej hromady, na ktorej predloží Správu o hospodárení Asociácie.

V prípade, ak počet členov v Asociácii dosiahne číslo 15, dôjde k zmene dozorného orgánu Asociácie – namiesto Revízora vznikne Dozorná rada s 3 členmi.

Výkonný výbor

Výkonným orgánom Asociácie je Výkonný výbor zložený zo zástupcov predsedníctva a Nadácie Pontis a Centra pre filantropiu n.o.. Výkonný výbor koordinuje plnenie dohodnutých cieľov a rozhodnutí Asociácie. Výkonný výbor sa stretáva aspoň 1x za tri mesiace.

Prijímanie nových členov

Podmienkou členstva pre nových členov je verejný záväzok k dodržiavaniu etického kódexu Asociácie a splnenie v ňom stanovených kritérií.

Vstup nových členov do Asociácie schvaľuje Valná hromada Asociácie na návrh Predsedníctva a Výkonného výboru. Nový člen Asociácie je prijatý v prípade, že s návrhom súhlasí nadpolovičná väčšina prítomných členov na Valnej hromade pod podmienkou, že sa hlasovania zúčastní nadpolovičná väčšina všetkých členov Asociácie.

Vylúčenie člena

Dôvodom pre vylúčenie člena z Asociácie je neplnenie podmienok členstva resp. hrubé porušenie Etického kódexu.

Návrh na vylúčenie člena podáva Predsedníctvo a rozhoduje o ňom Valná hromada.

Člen Asociácie je vylúčený v prípade, že s návrhom súhlasí nadpolovičná väčšina prítomných členov na Valnej hromade pod podmienkou, že sa hlasovania zúčastní nadpolovičná väčšina všetkých členov Asociácie.