Rekordná suma pre tretí sektor

Finančná správa v roku 2022 poukázala už takmer 80 miliónov eur na účty neziskových organizácií, nadácií či občianskych združení. V porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka bolo spracovaných o takmer 80.000 viac vyhlásení o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov a na účty prijímateľov bola poukázaná suma vyššia o približne 15 miliónov eur.

Finančná správa spracovala už takmer 930.000 vyhlásení o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov. Neziskové organizácie, nadácie či občianske združenia dostali doposiaľ spolu takmer 80 miliónov eur, čo medziročne predstavuje nárast o 15 miliónov eur. V porovnateľnom období minulého roka darovalo podiel zo zaplatených daní (za zdaňovacie obdobie rok 2020) 850.585 daňovníkov, ktorí prijímateľom poukázali 64,64 milióna eur. Tieto dáta sú verejnosti dostupné aj na OpenData portáli finančnej správy.

Keďže finančná správa bude aj naďalej pokračovať v spracovávaní vyhlásení, ktoré sú súčasťou daňových priznaní s predĺženou lehotou na podanie, suma sa bude ešte do konca roka zvyšovať. Možnosť darovať 2 % zo svojich daní totiž mali aj daňovníci, ktorí mali predĺženú lehotu na podanie daňového priznania do konca septembra 2022.

Občan či živnostník, ktorý podával daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby za rok 2021, bol oprávnený v daňovom priznaní vyhlásiť, že podiel zaplatenej dane do výšky 2 % dane sa má poukázať ním určenej organizácii. Mohol poukázať aj podiel zaplatenej dane do výšky 3 %, ak v roku 2021 vykonával dobrovoľnícku činnosť v rozsahu najmenej 40 hodín. V takomto prípade bol povinný doložiť aj písomné potvrdenie, ktoré je prílohou daňového priznania. Fyzická osoba môže darovať 2 % (resp. 3 %) len jednému prijímateľovi, pričom podiel zaplatenej dane je najmenej 3 eurá.

Právnická osoba, ktorá podávala daňové priznanie k dani z príjmov právnickej osoby za rok 2021, bola oprávnená v daňovom priznaní vyhlásiť, že podiel zaplatenej dane sa má poukázať ním určeným prijímateľom do výšky 1 % zaplatenej dane. V prípade splnenia podmienky darovania 0,5 % zaplatenej dane najneskôr v lehote na podanie daňového priznania za rok 2021 určeným daňovníkom, ktorí nie sú založení alebo zriadení na podnikanie, na verejnoprospešný účel vymedzený v zákone o dani z príjmov, právnická osoba mohla prostredníctvom daňového priznania poukázať podiel zaplatenej dane do výšky 2 %. Právnické osoby môžu poukázať 1 % (resp. 2 %) aj viacerým prijímateľom, minimálna výška v prospech jedného prijímateľa je však 8 eur.

Správcovia dane poukazujú podiel zaplatenej dane prijímateľom, ktorí sú pre príslušný rok uvedení v zozname prijímateľov, ktorý vedie Notárska komora SR. Tento zoznam je verejne dostupný na internetovej stránke www.notar.sk [nové okno] ako aj na portáli finančnej správy. V tomto roku je registrovaných 17.197 prijímateľov.

Graf č. 1 Počet spracovaných vyhlásení v roku 2021 a priebežný stav za rok 2022 za zdaňovacie obdobia 2020 a 2021

Graf č. 1 - Počet spracovaných vyhlásení v roku 2021 a priebežný stav za rok 2022 za zdaňovacie obdobia 2020 a 2021

*pozn.: údaje za rok 2022 sú priebežné podľa stavu k 27.09.2022

Graf č. 2 Poukázaná suma v roku 2021 a priebežný stav za rok 2022 v tis. Eur za zdaňovacie obdobia 2020 a 2021

Graf č. 2 - Poukázaná suma v roku 2021 a priebežný stav za rok 2022 v tis. Eur za zdaňovacie obdobia 2020 a 2021

*pozn.: údaje za rok 2022 sú priebežné podľa stavu k 13.09.2022

Zdroj: Finančná správa SR