Aká suma sa vyzbierala cez asignáciu v roku 2019?

Občania a firmy asignovali v roku 2019 neziskovým organizáciám viac než  73 miliónov eur. To je o 4,7 miliónov eur viac ako za predchádzajúci rok.  Z toho právnické osoby poukázali 36,1 miliónov eur a fyzické osoby poukázali 36,9 miliónov eur.

Po prvý krát v histórii asignačného mechanizmu, poukázali fyzické osoby vyššiu sumu ako právnické osoby a to o 731 tisíc eur. Tento nárast je spôsobený vyšším výnosom z dane z príjmov fyzických osôb čo je spojené s rastom príjmov fyzických osôb.

O peniaze sa uchádzalo 15 483 neziskových organizácií a nadácií, čo je o 568 organizácií viac ako minulý rok.

Priemer na jednu organizáciu vychádza viac ako 4 720 eur. Stredná hodnota, t.j. medián získanej sumy predstavuje 1 465eur.

Prehľad všetkých prijímateľov zoradený podľa súm od najvyššej si môžete stiahnuť tu.

Medzi najväčších prijímateľov asignácie patria už tradične firemné nadácie, pričom na vrchole rebríčku sa dlhodobo umiestňuje Nadácia Pontis, tento rok je na druhom a treťom mieste NADÁCIA VOLKSWAGEN SLOVAKIA a Nadácia EPH.

Firemné nadácie sú nadácie, ktorých zakladateľmi sú firmy a nie fyzické osoby. Často majú v názve názov svojho zakladateľa a  ich dominantným prispievateľom v rámci asignácie je spravidla samotná zakladajúca obchodná spoločnosť, napríklad Nadácia SPP alebo Nadácia VÚB. 

Prehľad najväčších prijímateľov nájdete tu.

Počas 16-tich rokov fungovania pretieklo celkovo cez asignačný mechanizmus viac ako 796 miliónov eur na jednotlivé verejnoprospešné účely.

V rokoch 2004 do roku 2010 mala výška asignovaných prostriedkov stúpajúcu tendenciu.

V roku 2010 nastal z dôvodu finančnej krízy pokles oproti predchádzajúcemu roku o viac ako 10 miliónov eur. Až po piatich rokoch (2015) výška prerozdelených prostriedkov dosiahla úroveň obdobia pred krízou. Odvtedy celkový výnos z asignácie stúpa. Inštitút finančnej politiky predpokladá nárast asignačných prostriedkov v období do rokov 2023.

Skutočný a prognózovaný vývoj objemu asignovaných prostriedkov (mil. eur)

Zdroj: Štátna pokladnica (2004-2020); projekcia IFP (2020-2023), IFP, Data nájdete tu.

Hlavným dôvodom nárastu od roku 2015 je zvyšujúca sa efektivita výberu daní, ale tiež filantropická spolupráca firiem na asignácii.  V roku 2018 až 5 548 právnických osôb asignovalo 2 %, čo znamená, že svoju asignáciu doložili vlastným darom. Dary právnických osôb boli vo výške viac ako 19,9 milióna.

Od roku 2017 je v platnosti úprava v asignačnom mechanizme, ktorá právnickým osobám umožňuje asignovať 1 % alebo 2 % zaplatenej dane. Firmy, ktoré darujú vlastné finančné dary, vo výške zodpovedajúcej 0, 5 % zaplatenej dane môžu asignovať 2 % . Firmy, ktoré neposkytnú dary môžu asignovať 1 %.

4 9220 právnických osôb asignovalo, vo výške 1 % zaplatenej dane.

26 569 právnických osôb neasignovalo, aj keď mohli, t.j. platili dane mohli poukázať minimálne 8 euro.

Od roku 2017 neziskové organizácie pravidelne dostávajú doporučenou poštou z Finančnej správy oznámenia o menách darcov, ktorí v daňovom priznaní súhlasili so zverejnením svojich údajov.

Zdroj: IFP, vypracovala: Zuzana Thullnerová z Centra pre filantropiu n.o.