Financie z daňovej asignácie smerovali vlani prioritne do troch oblastí

V minulom roku získalo 18-tisíc mimovládnych neziskových organizácií z daňovej asignácie takmer 101 miliónov eur.

Peniaze z daňovej asignácie na Slovensku najviac pomáhajú chrániť zdravie, podporovať vzdelávanie a rozvíjať šport. Podľa dát zverejnených v Obchodnom vestníku za uplynulých 16 mesiacov bolo na tieto tri účely použitých z mechanizmu asignácie 43,6 milióna eur. Najviac si polepšila podpora zachovania kultúrnych hodnôt, kam smerovalo vyše 5 miliónov eur. Naopak, medziročne mierne poklesla podpora sociálnej pomoci. Najmenej peňazí z 2 % z dane smerovalo do ochrany ľudských práv a na podporu vedy a výskumu. Vyplýva to z najnovšej analýzy dát, ktoré pripravila Nadácia Pontis.

Až 80 % prijímateľov, ktorí mali z daňovej asignácie príjmy vyššie ako 3-tisíc eur za rok, tvorili združenia – zväzy a spolky. Nasledujú neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby (5,3 %) a nadácie (4,45 %). Nadácie hrajú v systéme dôležitú úlohu, pretože z peňazí z 2 % a ďalších prijatých darov poskytujú granty ďalším organizáciám a projektom. „Takmer polovicu grantov v sledovanom období tvorili príspevky do 10-tisíc eur, celkovo vo výške 32,8 milióna eur. Daňová asignácia teda neslúži iba veľkým prijímateľom, ale mechanizmus 2 % považujeme za významný nástroj financovania množstva menších projektov,“ vysvetlila Radana Deščíková z Nadácie Pontis.

Údaje za rok 2023:
• Celková suma asignácie prekročila minulý rok hranicu 100 miliónov eur, čo je medziročný nárast o necelých 13 percent.
• Stúpajúci trend má aj priemerná suma asignácie, ktorá dosiahla 5 607,30 eura.
• Na takmer 18-tisíc narástol aj počet prijímateľov, ktorým mohli fyzické a právnické osoby venovať časť svojej zaplatenej dane.
• Len 82 mimovládnych neziskových organizácií získalo z asignácie viac ako 100-tisíc eur.
• Do prvej tridsiatky najväčších prijímateľov, ktorí získali takmer 22,5 % z celkovej sumy asignácie, patrili okrem veľkých nadácií aj organizácie zamerané na pomoc vážne chorým deťom, ako je Asociácia pomoci postihnutým, Plamienok n.o., OZ Svetielko nádeje, Dobrý anjel či Červený nos Clowndoctors.
• Od vzniku mechanizmu dosiahla celková podpora neziskového sektora z tohto zdroja viac ako miliardu eur.

Z daňovej asignácie je financované množstvo menších projektov

Jedným z príjemcov 2 % je aj organizácia Červený nos Clowndoctors. Vlani získala vyše 400-tisíc eur, čo predstavuje medziročný nárast približne o pätinu. Zdravotní klauni tak mohli pripraviť viac ako 1 800 klauniád. „2 % od našich prispievateľov priniesli 5 000 hodín smiechu, pozitívnych emócií, podnetov a v konečnom dôsledku podporu psychickej pohody nielen pacientov, ale aj ich rodičov či zdravotného personálu zdravotníckych zariadení,” hovorí riaditeľ organizácie Milan Šagát.

Ďalšou organizáciou, ktorá získava financie na svoju činnosť aj z 2 %, je OZ Cesta von. Minulý rok to bolo 175-tisíc eur, teda medziročne o štvrtinu viac. „Vďaka 2 % sme dokázali vytvoriť lepšiu štartovaciu čiaru do života pre 100 detí z vylúčených osád. Pomôže im to lepšie zvládnuť školu a zvýšiť šancu získať v dospelosti dôstojnú prácu. Zahraničné dáta hovoria, že ide o investíciu, ktorá sa vráti 10 až 15-násobne,“ hovorí Pavel Hrica, zakladateľ Cesty von. Tieto peniaze tiež pomohli zamestnať 5 rómskych omám, ktoré predtým nemali prácu, a teraz sú vzorom a líderkami pozitívnych zmien vo svojich lokalitách. Pavel Hrica dodáva, že vďaka 2 % sa môže organizácia uchádzať aj o ďalšie zdroje financovania.

Ďalšie príklady využitia poukázaných 2%

Na 2 % sa musí spoliehať tiež Sloboda zvierat, ktorá dlhé roky supluje svojou činnosťou štát, a to tak v oblasti záchrany zvierat, ako aj osvety a edukácie. „V roku 2023 sme aj vďaka 2 % poskytli útočisko 1 988 zvieratám, ktoré by na ulici – a v horšom prípade v rukách tyranov – nemali šancu prežiť,“ vysvetlila Kristína Devínska. Vďaka čipovaniu vrátila Sloboda zvierat majiteľom 724 zvierat a natrvalo umiestnila v nových domovoch 883 zvierat. Na plné obrátky fungovala aj Linka proti krutosti, ktorá pomohla vo vyše tisícke prípadov.

Formou 2 % prispievajú Občianskemu združeniu Živica aj vlastní absolventi ich vzdelávacích aktivít – učiteľky a učitelia, ktorí chcú svojím príspevkom umožniť vzdelávanie ďalším kolegom a kolegyniam. V roku 2023 prijala organizácia z asignácie vyše 55-tisíc eur. Z týchto peňazí zorganizovala festival outdoorového vzdelávania pre 120 učiteliek a učiteľov, vytvorila metodickú príručku a rozbehla nový veľký projekt modelovej inkluzívnej školy. „Vďaka 2 % sme spustili náročnú transformáciu školy vnímanej ako “cigánska” so snahou ukázať, že deti z marginalizovaných skupín a generačnej chudoby nielen môžu, ale aj by mali byť súčasťou tried, ktoré navštevujú deti z majority, pretože inakosť akéhokoľvek druhu je obohatením, a nie prekážkou,“ vymenúva konkrétne príklady pomoci z 2 % Zuzana Labašová z OZ Živica.

Až 36 % príjmov členov ASFIN pochádza z darov firiem

Významným zdrojom sú 2 % aj pre členov Asociácie firemných nadácií (ASFIN), ktorá združuje 18 firemných nadácií a nadačných fondov. V roku 2023 predstavovali príjmy členov ASFIN 15,7 milióna eur, z čoho 62 % tvorili príjmy z asignácie. Z týchto peňazí a zostatkov asignácie z predchádzajúcich rokov poskytli členovia ASFIN na verejnoprospešné účely až 96 %. Náklady na administratívu a komunikáciu tvorili len 4 %. Vyplýva to z analýzy dát, ktorú pripravila Zuzana Thullnerová, riaditeľka Centra pre filantropiu n.o.

Členovia ASFINu podporili 1 731 verejnoprospešných projektov na celkom území Slovenska. Uvedomujú si výnimočnosť a prínos príjmov z asignácie dane a udržanie dôvery v tento mechanizmus. „Naši členovia kladú veľký dôraz na transparentnosť a etické využívanie týchto prostriedkov nad rámec zákonov a právnych noriem. Okrem etického kódexu, podľa Kódexu transparentnosti musia spĺňať viac ako 20 kritérií a dodržiavať desatoro Dobrého donora. Zverejňovanie finančných prehľadov o činnosti, či informácií o tom, kto a ako rozhoduje o poskytovaní prostriedkov na verejnoprospešné účely je samozrejmosťou. Tento mechanizmus zároveň pomohol zvýšiť záujem firiem, ktoré firemné nadácie a firemné nadačné fondy založili o darcovstvo a verejnoprospešné témy a okrem financií, tak prispievajú aj svojim know-how, firemným dobrovoľníctvom, produktami a službami. Vytvárajú partnerstvá s prijímateľmi grantov, vďaka čomu sa darí zvyšovať dopad projektov a programov,“ dodáva Tatiana Švrčková, predsedníčka ASFINu.

Poskytnutie podielu z dane je jedným z najjednoduchších prístupov firiem k spoločenskej zodpovednosti a podpore tretieho sektora. ASFIN sa cez svoju činnosť snaží inšpirovať aj ostatné spoločnosti. „Daňová asignácia je jedinečným nástrojom, ktorý umožňuje smerovať časť daní priamo do oblastí, kde je pomoc potrebná. Tvorí dôležitý príjem pre celý neziskový sektor a prostredníctvom matchingovej podpory je možné tieto príjmy viac ako zdvojnásobiť,“ dodáva Lenka Michálik Holešová, Správkyňa Nadácie Volkswagen Slovakia.