Vývoj asignácie z pohľadu právnických osôb

V roku 2017 bola celková suma z asignovaných 2 % z daní historicky najvyššia: 63,276 milióna eur. To však neplatí z pohľadu právnických osôb, keďže tie asignovali v r. 2017 o 4 % menej ako v r. 2016. Rast bol vďaka vyššej asignácii fyzických osôb o 11 % oproti roku 2016.

Z celkového počtu 242 484 právnických osôb sa 27 % (65 966) firiem rozhodlo využiť asignačný mechanizmus v prospech podpory verejnoprospešných účelov.

Z firiem, ktoré sa rozhodli asignovať, 67 % (59 360) firiem asignovalo 1 % z dane z príjmu a 33 % (6 660) firiem asignovalo 2 % z dane z príjmu, t.j. využilo zvýšenú sadzbu asignácie tým, že poskytlo finančný dar vo výške minimálne 1 % z dane z príjmu v celkovej výške 19 414 763 Eur.

Výška darovanej sumy medziročne poklesla o 6 %.

54 % právnických osôb (131 230) neasignovalo aj keď mohlo a 19 % právnických osôb (45 288) nemohlo asignovať kvôli nízkej alebo nulovej daňovej povinnosti.

Zdroj: Štátna pokladnica a IFP

Vývoj asignácie 2 % (eur)

 OBČANIA/ Asignácia DPFO  FIRMY/ Asignácia DPPO  Celková asignovaná suma   FIRMY/ Dary DPPO
2004 8 980 250 € 18 896 000 € 27 876 250 €  neuvádzajú
2005 10 360 386 € 20 525 128 € 30 885 514 €  neuvádzajú
2006 11 717 453 € 25 629 025 € 37 346 478 €  neuvádzajú
2007 12 818 868 € 29 306 225 € 42 125 093 €  neuvádzajú
2008 15 036 204 € 34 144 247 € 49 180 451 €  neuvádzajú
2009 17 684 264 € 37 495 973 € 55 180 237 €  neuvádzajú
2010 15 553 064 € 28 591 712 € 44 144 776 € 8 417 539 €
2011 16 526 000 € 25 444 000 € 41 970 000 € 11 191 087 €
2012 18 548 000 € 26 146 000 € 44 694 000 € 13 423 537 €
2013 20 944 000 € 25 762 000 € 46 706 000 € 11 199 127 €
2014 21 740 000 € 30 465 651 € 52 205 651 € 13 630 951 €
2015 24 231 000 € 32 718 523 € 56 949 523 € 14 762 998 €
2016 27 175 360 € 34 455 690 € 61 631 050 € 20 637 464 €
2017 30 173 000 € 33 103 000 € 63 276 000 € 19 414 763 €