TOP firemné nadácie 2012-2013. Čo o nich vieme?

Počet firemných nadácii sa za posledných desať rokov strojnásobil, aktuálne ich je na Slovensku viac než 80.

O tom, že firemná filantropia nie je darcovstvom v pravom zmysle slova sa už popísalo mnoho. Faktom ostáva, že firemné nadácie sú významným hráčom v prostredí slovenských darcovských organizácií. Jednou zo základných nadačných činností je poskytovanie grantov na realizáciu verejnoprospešných účelov. V roku 2012 bolo podľa tohto kritéria v skupine 30-tich najväčších grantových nadácií 17 firemných.

Asignácia dane a firemné nadácie

Darcovstvo sa stalo neoddeliteľnou súčasťou firemnej kultúry viacerých veľkých zahraničných aj domácich firiem. Počet firemných nadácii sa za posledných desať rokov strojnásobil, čo bolo spôsobné do veľkej miery legislatívno-daňovou úpravou, ktorá od roku 2004 umožnila právnickým osobám asignovať najskôr 1 %, neskôr 2 % z dane z príjmu. Mnohé firmy si následne začali zakladať vlastné nadácie. V súčasnosti na Slovensku pôsobí viac než 80 firemných nadácií.

Firemné nadácie predstavujú samostatný právny subjekt, ktorý je zriadený podľa Zákona o nadáciách (34/2002 Z.z.) a funguje na rovnakom princípe ako akákoľvek iná nadácia, s tým rozdielom, že jej zakladateľom je firma. Materské firmy poskytujú vlastným nadáciám prostriedky na podporu verejnoprospešných projektov i na prevádzku nadácie.

Výdavky na správu nadácie nemôžu presiahnuť nevyhnutnú mieru na zabezpečenie jej činnosti. Zákon ustanovuje, čo rozumie pod týmito výdavkami, ďalej upravuje vzťah medzi darcom a nadáciou a medzi nadáciou a treťou osobou, ktorej nadácia poskytuje prostriedky z vlastného majetku. Kľúčové ustanovenia zákona zabezpečujú transparentnosť hospodárenia – napríklad povinnosť firemných nadácií každoročne vykazovať použitie výnosov z daňovej asignácie do Obchodného vestníka, alebo povinnosť nadácií publikovať výročné správy.

Výnosy firemných nadácií predstavujú financie získané predovšetkým z asignácie daní právnických osôb. Na základe novely zákona o dani z príjmov môžu právnické osoby od roku 2010 poukázať 2 % z dane len ak súčasne darovali finančné prostriedky najmenej vo výške zodpovedajúcej 0,5 % zaplatenej dane. V opačnom prípade môžu asignovať len 1,5 % z dane. Z údajov Finančného riaditeľstva SR vyplýva, že možnosť spolufinancovať asignáciu dane z vlastných zdrojov využíva na Slovensku menej než 10 % firiem s daňovou povinnosťou. Dáta naznačujú, že túto možnosť využívajú skôr veľké spoločnosti, ktoré zvyčajne majú tiež vlastnú firemnú nadáciu.

Okrem asignácie tvoria výnosy nadácií tiež dary získané od individuálnych darcov, či už prostredníctvom verejnej zbierky alebo tiež z asignácie 2 % z daní fyzických osôb. Výnimočne tvoria výnosy dotácie z verejných zdrojov, či výnosy získané vlastnou činnosťou nadácie. Nadácie majú možnosti zhodnocovať svoj majetok a výnosy z takýchto investícií ďalej prerozdeľovať na podporu verejnoprospešných aktivít.

Príjmy nadácií z daňovej asignácie právnických osôb postupne klesajú, napriek tomu objem darov a grantov od najväčších firemných nadácií neklesá. To znamená, že firemné nadácie si výpadok príjmov z asignácie dokázali nahradiť, čo signalizuje zvýšenú zaangažovanosť materských firiem na činnosti nadácií. Dvadsať najväčších firemných nadácii poskytlo spolu v roku 2012 dary a granty vo výške viac než 9 miliónov eur, podobne ako v roku 2011.

Finančné prostriedky z 2 % sú čerpané v 15-mesačných cykloch. To znamená, že niektoré nadácie v roku 2012 poskytli granty z príjmov z roku 2011 a podobne príjmy z roku 2012 sú prerozdeľované ešte aj v roku 2013.

Rebríček nadácií

Centrum pre filantropiu každoročne zverejňuje rebríček najväčších nadácií. Informácie čerpá z údajov z výročných správ nadácií zo zákona doručených Ministerstvu vnútra SR. Osobitnú pozornosť venuje aj firemným nadáciám. V rebríčku najväčších firemných nadácií pre rok 2012 sú zaradené nadácie, ktoré poskytli granty a dary minimálne vo výške 80 000 eur.

V rebríčku firemných nadácií nefigurujú nadačné fondy zriadené firmami pri inom type nadácie. Najviac firemných nadačných fondov spravuje Nadácia Pontis, v roku 2012 ich bolo 14.

Zdroje: Verejne dostupné výročné správy nadácií, Register nadácií MV SR. Spracovalo Centrum pre filantropiu, n.o.

Prvá desiatka sa oproti roku 2011 výrazne nezmenila, na vrchole rebríčka je stabilne Nadácia SPP s vyše miliónovým „náskokom“ oproti druhej Nadácii Orange. Tá v minulom roku prerozdelila takmer milión eur, podobne tiež Nadácia Slovenskej sporiteľne, ale aj Nadácia VÚB. Stabilné miesto si držia aj ďalšie nadácie zriadené bankou – Nadácia Tatra banky a Nadácia Poštovej banky. Významným hráčom je tiež Nadácia Volkswagen Slovakia a Nadácia Jednota COOP. Stále miesto v TOP 10 má tiež Nadácia J&T, ktorá v rebríčku figuruje, hoci nie je založená podnikateľským subjektom. Založili ju fyzické osoby, no prostrednícvom svojho názvu takpovediac reprezentuje „materskú“ firmu.

Skokanmi roka sú Nadácia ČSOB a Nadácia J. Murgaša, ktorej zriaďovateľmi sú dve spoločnosti – CENTER, a.s. a HYZA, a.s..Po niekoľkých úspešných rokoch z rebríčka vypadla Nadácia Penta.

Milica Danková, Centrum pre filantropiu
Text bol pôvodne uverejnený v prílohe týždenníka TREND, december 2013.