Prvý a druhý pohľad na firemné nadácie

Od roku 2011 máme vďaka štrukturovaným dátam z Obchodného vestníka slušný prehľad o distribúcii výnosov z 2 % firemnými nadáciami. Pozrime sa na ne bližšie.

Na Slovensku de iure existuje 85 firemných nadácií, no 32 z nich nemá ani vlastný web a nevykazuje žiadnu relevantnú činnosť. Môžeme preto povedať, že aktuálne u nás de facto pôsobí okolo 50 firemných nadácií. Tieto firemné nadácie sú významnými prijímateľmi výnosov z asignácie –  podľa údajov Centra pre filantropiu na ich účty každoročne smeruje viac než 30 % objemu asignácie právnických osôb. V záujme zvyšovania štandardov transparentnosti Asociácia firemných nadácií ponúka odbornej aj laickej verejnosti on-line aplikáciu, ktorá vizualizuje dáta o použití výnosov z asignácie v množine 50-tich aktívnych firemných nadácií.

Na prvý pohľad vieme klasifikovať  oblasti podpory a podľa toho tiež vidíme finančné objemy pre jednotlivé oblasti, čo dobre vystihuje programové preferencie firemných nadácií. Firemné nadácie reportujú tiež stručný popis podporených projektov.

Príklad: v roku 2011 najviac podporovali kultúru a kultúrne dedičstvo – sumou viac než 2 mil. eur, najmenej sa zaujímali o oblasť ochrany ľudských práv – podporené boli len 4 projekty dokopy len za 5 236 eur.

No ak by sme sa pýtali na štruktúru príjemcov grantov podľa typu, teda koľko peňazí z 2 % skončí v mimovládnych organizáciách, koľko vo verejných inštitúciách, koľko ide jednotlivcom, koľko cirkvám a koľko súkromným spoločnostiam, tak na to by nám prvý pohľad ani zďaleka nestačil. Hoci odpovede na tieto otázky by azda mohli byť prínosom pre kvalifikovanejšiu diskusiu o asignácii 2 % právnickými osobami a tiež pri úvahách o zmysle a spoločenskej funkcii firemných nadácií.

Na popisy projektov sme sa preto pozreli bližšie a každý jeden sme klasifikovali podľa typu príjemcu. Analýzou údajov z Vestníka sme za rok 2011 dospeli (druhým pohľadom) k nasledujúcemu kvalifikovanému odhadu:

Poznámka: Ide o kvalifikovaný odhad  keďže štruktúra dát vo Vestníku nerozlišuje príjemcov podľa typu. Aj napriek tomu je väčšina projektov v popise takto špecifikovaná resp. uvádza názov príjemcu. Existuje ale viac než 100 prípadov, pri ktorých je príjemca neznámy resp. nejasný.  Informácie o nich sme vyhľadávali podľa názvu projektu a pod. a príjemcu sme buď bližšie identifikovali alebo len odhadli (odtiaľ odhad).

Najnovšie dáta máme za rok 2012, programové preferencie firemných nadácií podľa nich vyzerali nasledovne:

  1. Kultúra – 1 984 tis. €
  2. Vzdelávanie – 1 900 tis. €
  3. Šport – 1 761 tis. €
  4. Zdravie – 1 134 tis. €
  5. Sociálna pomoc – 886 tis. €
  6. Iné – 288 tis. €
  7. Životné prostredie – 242 tis. €
  8. Veda a výskum – 42 tis. €
  9. Podpora dobrovoľníctva – 32 tis. €
  10. Ochrana ľudských práv – 1 233 €
Poznámka: kategória “iné” technicky znamená “všetky účely”. V praxi ide zvyčajne o výdavky spojené so správou nadácií.

Tieto údaje sa zhodujú s empirickými zisteniami, ktoré v novembri roku 2013 získala Nadácia Pontis keď skúmala filantropické aktivity slovenských firiem pri tvorbe tzv. Filantropickej mapy Slovenska.

Celkovo firemné nadácie v roku 2012 podporili 2691 projektov. Odpoveď na otázku pre koho boli najväčšou oporou ukazuje nasledujúci graf:

Poznámka: viď pod grafom vyššie.

Záver:

Platí, že výnosy z 2 % nesmerujú od firemných nadácií len do mimovládnych organizácií.  Firemné nadácie sú tu rovnako aj pre verejné školstvo, zdravotníctvo a sociálne služby. Pomáhajú obciam, ich školám a škôlkam. Významne pomáhajú pri obnove pamiatok. Pomáhajú v nemocniciach a domovoch sociálnych služieb. Pomáhajú jednotlivcom a aj cirkvám.

Fedor Blaščák

tajomník ASFIN