Model asignácie 2% pre firmy ostáva v roku 2014 nezmenený

V decembri 2013 poslanci NR SR schválili novelu Zákona o dani z príjmov, ktorá opätovne oddialila avizovaný pokles percenta asignácie právnických osôb o ďalší jeden rok. Stalo sa tak už po tretíkrát.

Ak firma v roku 2013 darovala na verejnoprospešný účel z vlastného zisku prostriedky aspoň vo výške 0,5% vlastnej daňovej povinnosti za rok 2013, bude môcť v daňovom priznaní v roku 2014 poukázať neziskovým organizáciám 2% zaplatenej dane. Ak takýto dar neposkytla, bude môcť poukázať sumu zodpovedajúcu 1,5%.

Zavedenie podmienky daru zo zisku v roku 2010 obohatilo asignačnú prax o vlastnosť, podľa ktorej je možné sledovať filantropické tendencie v správaní sa slovenských firiem. Dostupné údaje za minulé roky ukazujú, že len okolo 8%  z celkového počtu zhruba 25tis. asignujúcich firiem je ochotných podeliť sa s neziskovým sektorom o podiel z vlastného zisku.  Drvivú väčšinu manažérov a vlastníkov firiem k darom nemotivuje ani možnosť poukázať neziskovému sektoru vyšší podiel daní.  Ak to zjednodušíme, tak môžme povedať, že aktuálnu právnu úpravu z decembra 2013 dokáže oceniť zhruba 2 tisíc slovenských manažérov, vlastníkov a akcionárov firiem.

Priemerná výška daru presahuje 5tis. eur, čo naznačuje, že dary poskytujú úspešné a veľké firmy s nadpriemernou daňovou povinnosťou. A práve táto okolnosť vyvažuje nepriaznivý pomer medzi firmami, ktoré  poskytujú resp. neposkytujú dary v prospech vyšších výnosov pre neziskový sektor. A zaroveň legitimizuje opakované snahy o zachovanie súčasného pomeru medzi asignáciou podielu dane (2%) a vlastným darom firiem (0,5%).

Rozhodnutím poslancov NR SR pritečie do neziskového sektora v roku 2014 rádovo o milióny eur viac, než podľa pôvodnej úpravy zákona z roku 2012.  To znamená, že stovky neziskových organizácií budú môcť v nasledujúcich dvoch rokoch použiť tieto zdroje na realizáciu svojich verejne prospešných aktivít.

Za presadenie tejto zmeny chceme aj touto cestou poďakovať poslancom NR SR, ktorí sa s návrhom stotožnili, zástupcom Ministerstva financií SR a tiež zástupcom neziskového sektora, ktorí s MF SR viedli rokovania: Petrovi Handiakovi z 1. SNSC a Petrovi Zajacovi z CpF.

Podiel zaplatenej dane pre právnické osoby sa bude postupne znižovať až od roku 2016.