Členovia Asociácie firemných nadácií darovali v roku 2020 takmer deväť miliónov eur

Bratislava, 26. marca 2021 – Asociácia firemných nadácií (ASFIN) združuje od roku 2013 firemné nadácie a nadačné fondy, ktoré podporujú činnosť v súlade so všeobecne prospešným účelom a zasadzujú sa o transparentné využitie podielu z dane. V roku 2020 podporili členské organizácie ASFIN žiadosti a projekty v celkovej výške takmer 9 miliónov eur.

Financie, ktorú venujú firemné nadácie a nadačné fondy na verejnoprospešný účel pochádzajú z troch zdrojov – z asignácie podielu zaplatenej dane, z darov materských firiem a z iných darov. Členovia Asociácie firemných nadácií sa pri ich využití zasadzujú konať v súlade s Kódexom transparentnosti a Etickým kódexom (www.asfin.sk), ktorých napĺňanie je podmienkou členstva v asociácii. Pôsobenie v súlade s kódexom každoročne overuje spoločnosť KPMG, ktorá na základe auditu dáva súhlas na udelenie Certifikátov transparentnosti.

Oblasti podpory

V roku 2020 venovalo jedenásť členov ASFIN na verejnoprospešný účel celkovú sumu 8 914 827,06 €. Dokopy realizovali 28 grantových programov, v rámci ktorých podporili 1 521 žiadostí v celkovej hodnote 5 450 611,46 €. Zároveň v rámci priamej podpory a partnerstiev venovali ďalších 3 464 215,60 €, čím podporili 249 žiadostí a projektov.

Najviac financií poskytli minulý rok firemné nadácie a nadačné fondy združené v ASFIN na podporu vzdelávania – až 540 žiadostí v celkovej výške 1 648 173,80 €. Druhá najviac podporovaná bola oblasť sociálnej pomoci (1 496 811,03 €) a tretia zdravotníctva (1 387 490,41 ).

Členovia ASFIN tiež podporili zachovanie kultúrnych hodnôt (981 900,00 €) či vedu a výskum (773 293,30 €). Nasleduje komunitný rozvoj (761 203,50 €), ochrana a tvorba životného prostredia (743 400,00 €) a podpora a rozvoj športu (611 541,00 €). Podporené boli aj žiadosti v oblasti pomoci seniorom, ochrany ľudských práv či organizovanie a sprostredkovanie dobrovoľníckej činnosti.

Pomoc v čase pandémie

Členovia Asociácie firemných nadácií reagovali minulý rok aj na naliehavú celospoločenskú situáciu a počas roka 2020 poskytli mnohým subjektom finančnú pomoc súvisiacu s pandémiou nového koronavírusu. Na tento typ pomocidarovali 1 926 908,40 €, čo predstavovalo 22% z celkovej sumy. Väčšinou išlo o oblasť sociálnej pomoci a ochrany zdravia, ale pomoc sa týkala aj oblasti vzdelávania, vedy a výskumu, pomoci seniorom, rozvoja komunity a dobrovoľníctva.

V rámci pomoci súvisiacej so šírením ochorenia COVID-19 boli zriadené viaceré fondy zamerané na akútne riešenia vo viacerých oblastiach – Fond pomoci v Nadácii Orange, Fond na podporu účinnej diagnostiky a prevencie ochorenia COVID-19 v Nadácii ESET či Fond pomoc pomáhajúcim v Nadácii Pontis podporený napr. Nadačným fondom Telekom. Taktiež boli v súvislosti s pandémiou vyhlásené rôzne grantové programy, ako napríklad „Pomáhame SPPolu“ Nadácie SPP, „Zmiernenie dopadu COVID-19 na vzdelávanie sociálne znevýhodnených detí a mládeže“ Nadácie ESET a tiež viaceré zamestnanecké grantové programy. V oblasti ochrany zdravia Nadácia Slovenskej sporiteľne významne podporila Biomedicínske centrum SAV, Nadačný fond Kaufland Slovenský červený kríž a partnerské granty v oblasti zdravotníctva poskytla aj Nadácia VÚB.

Viaceré nadácie a fondy tiež pomáhali riešiť situáciu zraniteľných skupín – vďaka Nadácii Tesco poskytlo Hlavné mesto Bratislava materiálnu pomoc seniorom, ľuďom bez domova a ľuďom z nižších príjmových skupín. Nadácia Markíza zas pomohla podporiť 3 krízové centrá, ktoré pomáhajú ženám a deťom v núdzi. Pomoc smerovala aj do oblasti duševného zdravia – významnú podporu (Nadačný fond Telekom, Nadácie Orange a Nadácie Slovenskej sporiteľne) získalo napríklad občianske združenie IP-čko, ktoré prevádzkuje Krízovú linku pomoci.

O Asociácii firemných nadácií (ASFIN)

ASFIN je neformálne združenie nadácií a nadačných fondov, ktoré vzniklo v roku 2013 ako spoločná platforma pre rozvoj firemného darcovstva. Víziou asociácie je byť odbornou, etickou a morálnou autoritou, ktorá prispieva k rozvoju, kultivácii a transparentnosti firemného darcovstva. ASFIN zastrešuje významné firemné nadačné subjekty a vytvára priestor na ich stretávanie, komunikáciu, spoluprácu a výmenu skúseností. Svojou činnosťou a aktivitami prispieva k budovaniu pozitívnej reputácii komunity firemných nadačných subjektov a firemného darcovstva.

ASFIN má v súčasnosti jedenásť členov – Nadácia ESET, Nadácia SPP, Nadácia Orange, Nadácia SLSP, Nadácia VÚB, Nadácia Tesco, Nadácia televízie Markíza, Nadačný fond Accenture pri Nadácii Pontis, Nadačný fond Kaufland pri Nadácii Centra pre filantropiu, Nadačný fond Slovenských elektrárni pri Nadácii Pontis a Nadačný fond Telekom pri Nadácii Pontis.