Asociácia firemných nadácií a nadačných fondov s novými členmi, vedením a certifikátmi transparentnosti

Bratislava, 24. november 2020Asociácia firemných nadácií a nadačných fondov sa dlhodobo usiluje o presadzovanie princípov transparentnosti a etiky v oblasti firemného darcovstva. V uplynulých týždňoch sa rozrástla o štyroch nových členov a dnes v spolupráci so spoločnosťou KPMG na základe auditu udelila Certifikáty transparentnosti za rok 2019. 

Asociácia firemných nadácií a nadačných fondov (ASFIN) vznikla v roku 2013 s cieľom sieťovania firemných nadácií a fondov, budovania a upevňovania firemného darcovstva a presadzovanie etických zásad v ich pôsobení. K existujúcim členom sa v uplynulom období pridali štyria noví členovia – Nadácia Eset, Nadácia Markíza, Nadačný fond Accenture pri Nadácii Pontis a Nadačný fond Kaufland pri Nadácii Centra pre filantropiu. “Teší nás, že svojim pôsobením presvedčil ASFIN ďalšie firemné nadácie a fondy o potrebe rozvíjať základné atribúty firemnej filantropie ako sú transparentnosť, čestnosť či zodpovednosť. Veríme, že spojením síl viacerých subjetov sa nám bude stále viac dariť presadzovať ich v čo najširšom kontexte,” uviedla Tatiana Švrčková, predsedníčka ASFIN a predstaviteľka Nadačného fondu Telekom pri Nadácii Pontis.

Tatiana Švrčková bola za predsedníčku zvolená na jesennom zasadnutí Valného zhromaždenia, po tom, čo pôsobenie v tejto funkcii spolu s pôsobením v Nadácii Orange ukončila Andrea Cocherová. Tá v Asociácii firemných nadácií a nadačných fondov naďalej ostáva pôsobiť v pozícii jej výkonnej riaditeľky.Za podpredsedníčky ASFIN boli zvolené Danica Lacová, zástupkyňa Nadácie Slovenskej sporiteľne a Lucia Vargová z  Nadačného fondu Kaufland pri Nadácii Centra pre filantropiu.

Certifikáty transparentnosti udeľuje Asociácia firemných nadácií a nadačných fondov už štvrtý rok. Podmienkou jeho získania je pôsobenie v súlade s Kódexom transparentnej firemnej nadácie/nadačného fondu. Kódex definuje 23 atribútov z oblasti riadenia, finančných prehľadov, udeľovania grantov a komunikácie, ktoré musia držitelia certifikátov naplniť.  Súlad každoročne overuje spoločnosť KPMG, ktorá pri audite a udeľovaní certifikátov spolupracuje s asociáciou od roku 2017. V roku 2020 potvrdila získanie Certifikátu transparentnosti historicky najvyššiemu počtu subjektov, keď sa jeho držiteľmi za rok 2019 stali: Nadácia Markíza, Nadácia Orange, Nadácia Slovenskej sporiteľne, Nadácia SPP, Nadácia Tesco, Nadácia VÚB, Nadačný fond Accenture pri  Nadácii Pontis, Nadačný fond Baumit pri Nadácii Centra pre filantopiu (nečlen ASFIN), Nadačný fond Kaufland pri Nadácii Centra pre filantropiu, Nadačný fond Slovenských elektrárni pri Nadácii Pontis a Nadačný fond Telekom pri Nadácii Pontis.  

“Na základe požiadavky ASFIN sme preskúmali, či firemné nadácie a nadačné fondy zverejňujú informácie v súlade s Kódexom transparentnej firemnej nadácie. Dospeli sme k záveru, že si plnia svoje povinnosti, ku ktorým sa v rámci Kódexu zaviazali,“ potvrdil predseda Rady partnerov KPMG Ľuboš Vančo.

Jedným z cieľov Asociácie firemných nadácií a nadačných fondov je byť aktívnou súčasťou mimovládneho neziskového sektora a občianskej spoločnosti. Je členom Komory MNO pri Rade vlády SR pre MNO, ktorá je stálym odborným, koordinačným a konzultatívnym orgánom vlády Slovenskej republiky. Transparentné pôsobenie firemných nadácií a nadačných fondov oceňuje aj Marcel Dávid Zajac, predseda Komory MNO: “Nadácie či nadačné fondy založené firmami sú významnou súčasťou neziskového sektora, predstavujú jeden z mála nezávislých finančných mechanizmov podpory vo verejnom záujme a je preto dôležité, aby ich pôsobenie bolo trasnparentné a etické. Verím, že normy nastavené pre členov platformy budú príkladom aj pre ostatné nadácie. Tiež sa teším, že sa platforma prostredníctvom svojej aktívnej účasti v Komore a Rade vlaády SR pre MNO rozhodla zdieľať svoje skúsenosti v širokej rodine mimovlácdnych neziskových organizácií.”