Dohoda so štátom (2011)

Dňa 18. novembra 2011 bola zverejnená výzva neziskových organizácii k „zachovaniu súčasného právneho stavu platného pre roky 2010 a 2011 ako definitívneho riešenia právnej úpravy asignačného mechanizmu 2 % z dane“.Návrh mimovládnych organizácii sa dostal na pôdu Národnej rady v podobe poslaneckého návrhu a na rokovaní Výboru pre financie a rozpočet bolo schválené uznesenie do spoločnej predkladacej správy, ktoré predlžovalo súčasný stav o 1 rok. Dňa 1. decembra 2011 Národná rada SR v druhom čítaní tento návrh počtom hlasov 144 schválila.

V zdôvodnení tohto predĺženia sa uvádza:

„Navrhuje sa postupné znižovanie asignácie 2 % dane z príjmu právnických osôb posunúť o jeden rok. Zmenený spôsob poukazovania podielu dane na osobitné účely podľa § 50 mal za následok pokles poukázaných prostriedkov z dane z príjmu právnických osôb z 37,5 mil. eur v roku 2009 na 23,5 mil. eur v roku 2011. Počet právnických osôb využívajúcich mechanizmus poukázania podielu dane na osobitné účely poklesol z 30 tisíc v roku 2009 na 25,7 tisíc v roku 2011. A z nich iba 2,4 tisíc subjektov poskytlo aj dar z vlastného zisku, čo je podmienkou poukázania podielu v plnej výške. Ak by sa naplnilo v súčasnosti platné znenie zákona o postupnom znižovaní percenta asignovanej dane právnických osôb, možno očakávať, že na verejnoprospešné účely by na budúci rok bolo poukázaných o 6,5 mil. eur menej, čo by bolo z hľadiska aktuálnej situácie neziskového sektora likvidačné. Návrh vychádza zo záverov rokovania Rady vlády pre MVO, podľa ktorých je potrebné sledovať ekonomické dopady zmeny mechanizmu 2 % dane a korigovať  výpadok asignovanej sumy zapríčinený poklesom ekonomického rastu, znížením príjmov štátneho rozpočtu z dane z príjmov právnických osôb a predpokladaných nových daňových stimulov pre vybrané významné právnické subjekty zmenou legislatívnej úpravy v časti znižovania percenta pre daň z právnických osôb“

Z celkového počtu  25 754 právnických osôb iba 9,53 % (t.j. 2 467) využilo možnosť poukázať dar na verejnoprospešné účely, čo im  umožnilo asignovať 2 % zo zaplatenej dane. Zvyšných 90,47 % (23 489) právnických osôb asignovalo v roku 2012 iba 1,5 % zo zaplatenej dane.

Súčasne s poklesom počtu právnických osôb došlo aj k poklesu celkovo poukázanej sumy, pričom po takmer 24 % prepade v roku 2010 nastal v roku 2011 ďalší, viac ako 12 % pokles.

Zdroj: Centrum pre filantropiu, n.o.

Vývoj asignácie 2 % (eur)

Rok Občania Firmy Celková suma Zmena
2004 9 159 000 18 896 000 28 054 604
2005 10 371 000 20 525 000 30 896 237 10,13 %
2006 11 713 000 25 629 000 37 342 140 20,86 %
2007 12 819 000 29 306 000 42 125 093 12,81 %
2008 15 036 000 34 144 000 49 180 451 16,75 %
2009 17 684 000 37 496 000 55 180 237 12,20 %
2010 15 553 000 28 592 000 44 146 478 -20,00 %
2011 16 503 000 25 092 000 41 595 000 -5,77,%