Komora mimovládnych neziskových organizácií: Založili sme Koordinačný krízový štáb pre neziskový sektor

Bratislava, 9.4.2020 – Ako reakcia na súčasnú mimoriadnu situáciu a jej vplyv na mimovládny neziskový sektor vznikol na pôde Komory MNO pri Rade vlády SR pre mimovládne neziskové organizácie Koordinačný krízový štáb neziskového sektora. Jeho primárnymi cieľmi je identifikácia kľúčových dopadov krízy na neziskový sektor, mapovanie potrieb organizácií, ale aj  spolupráca medzi štátom a občianskou spoločnosťou. Členmi štábu sú experti pôsobiaci dlhodobo priamo v oblasti neziskového sektora, humanitárnej pomoci a dobrovoľníctva a tiež odborníci z iných oblastí ako legislatíva, ekonómia či biznis.

Súčasná pandémia mení zásadným spôsobom sociálny a ekonomický kontext našej spoločnosti s ťažko odhadnuteľnými dôsledkami. Situácia je vážna a má vplyv na celú spoločnosť. Zasiahla aj občiansky sektor, ktorého úloha je v pomáhajúcej oblasti v tomto náročnom období mimoriadne dôležitá. Aktivity mimovládnych neziskových organizácií sú dnes zacielené najmä na zraniteľné skupiny – seniorov, osamelých ľudí v izolácii, pacientov, zdravotne znevýhodnených, zdravotníkov, Rómov, týraných, ale aj na učiteľov, rodičov či deti. Pomáhajú pri nákupoch, vzdelávaní, dezinfekcii priestorov, šití rúšok, poskytujú psychickú, sociálnu aj právnu pomoc. Prichádzajú tiež s inovatívnymi riešeniami a mobilizujú finančné a ľudské zdroje v podobe zbierok a dobrovoľníctva. Ako reakcia na akútne potreby občianskej spoločnosti vznikol na pôde Komory mimovládnych neziskových organizácii pri Rade vlády SR pre MNO Koordinačný krízový štáb neziskového sektora (KKŠNS).

„Viac ako inokedy pociťujeme potrebu rýchlej a presnej výmeny informácií v občianskom prostredí ako aj s verejným sektorom,  identifikácie kľúčových dopadov krízy na neziskový sektor. Zároveň s príchodom novej vlády očakávame sfunkčnenie a vylepšenie vzťahov medzi štátom a občianskou spoločnosťou, k čomu chceme aktívne prispieť,” vysvetľuje Boris Strečanský, člen Komory MNO a výkonného výboru štábu.

Medzi hlavné ciele KKŠNS patrí aj identifikovanie legislatívnych a finančných obmedzení, ktorým v súčasnosti čelia mimovládne neziskové organizácie. Mnohé z nich sa ocitli v situácii, kedy na jednej strane plnia nezastupiteľnú úlohu v pomoci spoločnosti, na druhej strane výpadok finančných príjmov ohrozuje ich ďalšiu existenciu. Už dnes je zrejmé, že súčasná situácia bude mať negatívny dopad aj na príjmy z poukázania 2% príjmov, ktoré tvoria výraznú časť finančných prostriedkov neziskového sektora. „Budeme mapovať všetky dopady krízovej situácie a prichádzať s návrhom riešení. Pomôžu nám aj výsledky dotazníka, na ktorý reagovalo takmer 300 organizácií . Našou ambíciou je byť dôveryhodným a zodpovedným partnerom pre štát a zároveň zodpovedným hlasom občianskej spoločnosti,“ dopĺňa Filip Vagač, člen výkonného výboru štábu a bývalý splnomocnenec Rady vlády pre mimovládne neziskové organizácie.

KKŠNS je zložený zo zástupcov Komory MNO pri Rade vlády pre MNO, zástupcov grantových nadácií s celoštátnym i regionálnym záberom, kľúčových organizácií a iniciatív zapojených do krízovej pomoci, právnikov a ekonómov venujúcich sa neziskovému prostrediu. Súčasťou štábu je aj zástupca Permanentného krízového štábu.  Členmi výkonného výboru, ktorý bude štáb koordinovať a vystupovať v jeho mene, tvoria Boris Strečanský, Filip Vagač, Peter Haňdiak, Marcel Dávid Zajac, Katarína Batková a Andrea Cocherová.

“V Permanentnom krízovom štábe považujeme úlohu mimovládnych organizácií a neformálnych občianskych iniciatív za kľúčovú. Prinášajú inovácie, flexibilitu, zahraničné skúsenosti z porovnateľných situácií a myslia na tých, ktorí sú krízou zasiahnutí ťažko, no bez svojho pričinenia. Dopĺňajú činnosť verejného sektora, a preto podporujeme partnerstvo. Plánujeme spustiť aj mapu všetkých neštátnych iniciatív, aby sme videli rozsah neštátnych aktivít, ale aj podporili ich prepájanie navzájom a s verejným sektorom,” približuje Andrej Schulz, expert na občiansku spoločnosť a zástupca Permanentného krížového štábu.

Kontakt pre médiá:

Andrea Cocherová, mobil: 0905 014 800, email: krizovystabns@gmail.com